Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen inviterer til
Familietur på Naturens Dag 8. sept. 2019

Vilde bier, sommerfugle og andre bestøvere er i stor tilbagegang i hele Europa. Det skyldes til dels brugen af pesticider gennem mange år, dels et intensivt opdyrket landskab med ensidige afgrøder. Vilde bier lever især på heder, overdrev og strandenge, men også i de lysåbne skovpartier og naturskov. Skovene bruges typisk som overvintringsområder.

De lysåbne naturtyper ligger spredt i det opdyrkede kulturlandskab. Bier flyver sjældent langt og deres levesteder er presset som følge af tilgroning, hvor græsser dominerer over blomstrende urter. Ca. 50 arter er forsvundet siden 1974.

Da 84 % af vores afgrøder er insektbestøvede er det selvsagt et stort problem, at ”bestøverne” forsvinder.
Sammen med skovens folk bygger vi på Naturens Dag enkle boliger til overvintring, hvorefter vi hygger ved bålet med snobrød og pølser.

Tid: søndag d. 8. sept. kl. 13 – 16.

Mødested: P-pladsen på Tåstrupvej ca. 800 m nord for Q8 og McDonalds i Solrød. Fra P-pladsen går vi ned til bålpladsen, hvor Engstrupgård lå ”i gamle dage”.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig på www.dnsolrod.nemtilmeld.dk senest 5. sept. 2019.

Kilde: Jens Garde

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.