Solrød kommune har afgjort, at kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM).

Afgørelsen

VVM-screeningsskema

Relateret indhold

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet offentliggørelsen dvs. senest
den 29. oktober 2015.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen på
http://nmkn.dk/. Alternativt er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller
www.virk.dk. Yderligere vejledning om klagegebyr, sagsbehandlingstid m.v. findes på klagenævnets
hjemmeside http://nmkn.dk/. Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i
sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbe2
skyttelseslovens §§ 98-100. En eventuel klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet har ikke
opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Solrød Kommune skal gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, skal sagen være anlagt
senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort. Frist for at anlægge sag udløber den 1. januar
2016.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.