Et samlet byråd i Solrød Kommune har nu vedtaget et vækst- og udviklingsorienteret budget med fokus på bæredygtig udvikling af hele kommunen med en ansvarlig økonomisk linje som grundpræmis.

Samtlige medlemmer af byrådet i Solrød Kommune står bag Budget 2019-2022 for Solrød Kommune, som blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 8. oktober.

“Vi har i Solrød Kommune historisk tradition for et samarbejdende byråd, og jeg er glad for, at vi er lykkedes med et budget, som alle byrådsmedlemmer kan stå inde for. Budgettet indeholder visionære initiativer som en konkretisering af fyrtårnsprojektet på stationspladsen i Solrød Center med en bred borgerinddragelse i 2019, en udvikling af biblioteket til et kombineret biblioteks- og kulturhus og etablering af fremtidens bæredygtige boligbyggeri på Cordozagrunden,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

“Samtidig har vi sat midler af til nødvendige tiltag, der skal fremtidssikre en bæredygtig udvikling af Solrød Kommune så som en større kapacitetsudbygning på dagtilbudsområdet – alene i Havdrup sætter vi 25 mio. kr. af i 2019 til nye moderne rammer til daginstitutionen Lindebo i Havdrup Vest. Også Havdrup Skole har vi prioriteret i budgetaftalen med mere end 9,5 mio. kr. i 2019 til bedre rammer. Et andet stort projekt er klimabeskyttelse af vores borgere og boliger i strandområderne ved hjælp af kystbeskyttelse.”

Budgetaftalen afspejler, at byrådet har ført en ansvarlig økonomisk linje, og at Solrød er en kommune med et økonomisk råderum, som gør det muligt både at bibeholde det nuværende serviceniveau og have fokus på vækst og udvikling af hele kommunen.

Blandt de mange nye tiltag kan nævnes:

  • Der sker et større kvalitetsløft på dagtilbudsområdet med en højere andel af uddannede pædagoger (60%), og det sikres, at den nødvendige takststigning sker gradvis. Samtidig sikres bedre muligheder for at udvikle “digitalt kompetente børn”.
  • De unges behov sættes i fokus med et særligt ungeprojekt, hvor der afsættes midler til en ungeprojektmedarbejder.
  • Kapaciteten på dagtilbudsområdet udbygges, så der er plads til nye borgere, med en udvidelse af daginstitutionerne Bølgen og Tryllehytten, og samtidig flytter Lindebo i Havdrup til en ny og fremtidssikret integreret daginstitution i Havdrup Vest.
  • Havdrup Skole gennemgår en omfattende renovering af både faglokaler og udearealer.
  • Biblioteket udvikles til et kombineret biblioteks- og kulturhus, som kan være en drivkraft for kulturen i kommunen og skabe fleksible rammer for både den enkelte og fællesskabet.
  • Strandens Hus sættes i gang med projektafklaring, så borgerne kan få endnu mere glæde af Solrøds rekreative og dejlige strandområde.
  • Der genindføres rengøring hos visiterede borgere hver 2. uge.
  • Det mobile laboratorium forsøges gjort permanent, så der kan ske nænsom behandling af ældre i eget hjem, og samtidig nedbringes antallet af unødvendige og dyre hospitalsindlæggelser.
  • Idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter optimeres med en ny hal – planerne skal ses i sammenhæng med grundsalgsindtægter fra Cordozagrunden.
  • Klub 2680 rykker lokaler, og der frigives dermed plads til en udvidelse og modernisering af caféområdet i Solrød Idrætscenter.
  • Der afsættes midler til på sigt at kunne etablere en kunstgræsbane i Havdrup.
  • Der sikres klimabeskyttelse af borgere og boliger i strandområderne ved hjælp af kystbeskyttelse.
  • Der arbejdes videre med etablering af fremtidens bæredygtige boligbyggeri på Cordozagrunden.
  • Skolernes inventar får et kvalitetsløft.
  • Der skal udarbejdes forslag til effektivisering og gevinstrealisering bl.a. på baggrund af konkurrenceudsættelse og benchmarking med andre kommuner.

Samtidig er der aftalt følgende særlige politiske fokusområder i 2019:

 • Der skal udarbejdes et oplæg til politisk drøftelse af den fremtidige boligpolitik for Solrød Kommune med boliger til alle aldre.
 • Byrådet skal frem mod sommeren 2019 drøfte visioner og muligheder for den fremtidige udvikling af Solrød Center og en realisering af fyrtårnsprojektet med henblik på konkretisering af planerne senest i forbindelse med budget 2020-2023.
 • Alle børn skal trives, lære og udvikle sig samt inkluderes i fællesskaber. En analyse skal afdække de eksisterende indsatser på disse områder – herunder også indsatser på det specialiserede børneområde – og samtidig se på, hvordan der arbejdes med at få børn med skolevægring og angst i skole.
 • Omfanget af ensomme ældre, som kan inddrages i fællesskaber, skal afdækkes.
 • Trafiksikkerheden prioriteres ved et servicetjek af Trafikplan 2016-2020.
 • Behovet for den fremtidige busbetjening skal vurderes i lyset af den kommende København-Ringsted bane samt omlægningen af Lille Syd banen, herunder behov for busbetjening mellem Solrød, Havdrup og Roskilde – særligt sene afgange.

Hele budgettet kan læses på http://www.solrod.dk/politik/budget

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.