Byrådet vedtog den 26. januar 2015 ovennævnte forslag til lokalplan for Solrød Strandvej 18-22 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Forslagene vil være fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. februar 2015 til den 3. april 2015, begge dage inklusive.

 

 

 

6134_380x289

 

Planforslagene kan ses her på kommunens hjemmeside, i BorgerService på Solrød Rådhus samt både på Solrød Bibliotek og på bibliotekets udleveringssted i SuperBrugsen i Havdrup i den sædvanlige åbningstid.

 

Har du forslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg, kan disse sendes pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 3. april 2015.

 

Formål
Formålet med lokalplanen er:

·         At udvide anvendelsesmulighederne for området til at omfatte liberalt erhverv, boligformål i op til 2 etager, restaurationsformål, sundhedsfremmende formål o.lign. publikumsorienterede formål samt B2B* formål.

*(B2B er Business to Business salg mellem virksomheder).

 

Lokalplan 315.4 ”Solrød Strandvej 18-22” erstatter lokalplan 701.1 ”Strandvejen” hvad angår bestemmelserne for matriklerne 36g og 36k, Solrød Strandvej 18-22.

 

Efter § 17 i Lov om Planlægning må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke bebygges eller udnyttes, så der er mulighed for at foregribe indholdet af den endelige plan.

 

Kommuneplantillæg nr. 3 for nyt rammeområde 315 B (Solrød Strandvej 18-22)

Kommuneplantillægget omfatter nyt rammeområde 315 B (Solrød Strandvej 18-22) til at kunne omfatte Boligformål (åben-lav og tæt-lav), nærmere angivne erhvervstyper (f.eks. liberalt erhverv) sundhedsfremmende formål (f.eks. fitnesscenter) eller lignende publikumsorienterede formål, restaurant med tilhørende take-away (ikke drive-in) og Business to Business salg (B2B), der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsesprocenten er max. 40 for området under ét. Etageantallet fastsættes til 1 etage med udnyttet tagetage og/el. boliger i op til 2 etager (uden udnyttet tagetage). Bebyggelsen må være parcelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse samt etageboligbyggeri i op til 2 etager. Bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om forslaget med tilhørende kommuneplantillæg mandag den 16. marts 2015 kl. 19:30 i kantinen på Solrød Rådhus.

 

Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er lokalplanforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg blevet screenet med henblik på at vurdere, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

 

Byrådet har vurderet, at forslag til lokalplan 315.4 for Solrød Strandvej 18-22, Solrød, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne annonce.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.