Solrød Kommune leverer flot regnskab for 2017

Regnskabet for 2017 vidner om, at 2017 var et godt år for Solrød Kommune

Samlet set har Solrød Kommune opnået et bedre resultat end forventet i 2017. Sådan lyder hovedkonklusionen på det kommunale regnskab for 2017, som byrådet på april måneds byrådsmøde sendte videre til revisionen.

Kommunen har overholdt budgettet og har samtidig holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af staten, både i forhold til serviceudgifter og anlæg.

“Regnskabet for 2017 er helt overordnet rigtig rar læsning. 2017 har været endnu et godt år for Solrød Kommune, hvor der har været fokus på fremgang og vækst. Mange nye borgere har fundet vej til vores kommune, og vi har samtidig både søsat og afsluttet nogle store projekter, som vidner om, at vi er godt på vej med byrådets vision om at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet,” siger borgmester Niels Hörup

Flere store anlægsprojekter

Der har i 2017 været anlægsudgifter på 111,2 mio. kr., og en del af dem er bl.a. gået til Plejecentret Christians Haves nye tilbygning, en større udbygning af daginstitutionen Bølgen, og derudover er Havdrup Skole også på vej med en større opdatering, der er startet i 2017. Samtidig er der kommet flere medarbejdere til på ældreområdet, og for at skabe gode arbejdsforhold og sikre et tæt samarbejde faggrupperne imellem er hjemme- og sygeplejen blevet samlet i nye lokaler oven på biblioteket.

Året har også budt på ekstraordinært høje anlægsindtægter på 135,1 mio. kr. som følge af indtægter fra grundsalg i både Trylleskov Strand og Havdrup Vest, og samtidig er der overført 72,5 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvoraf 60 mio. kr. er på anlægsområdet. Det har medført, at den samlede kassebeholdning er steget fra 209,9 mio. kr. til 295,5 mio. kr.

Når der er taget hensyn til overførte drifts- og anlægsudgifter, er den disponible kassebeholdning på 209,6 mio. kr.

“En stærk kassebeholdning er vigtig, og det kan vi kun være tilfredse med. Særligt set i lyset af, at kassebeholdningen i de kommende år skal være med til at finansiere de store og nødvendige anlægsprojekter fx i forhold til skoler og daginstitutioner, der følger af den øgede befolkning i kommunen. Samtidig sikrer en stærk kassebeholdning os bedre mulighed for at prioritere langsigtet,” siger Niels Hörup.

Regnskabet overgår nu til revisionens gennemgang, og byrådet godkender derefter regnskabet endeligt på mødet i august. Det kan allerede nu ses på kommunen hjemmeside under fanen ‘kommunen’ og herefter fanen ‘regnskab’.

Nu er der endnu mere klimavenlig varme på vej i Solrød Kommune

Overskudsvarme fra virksomheden CPKelco skal forsyne op imod 350 husstande med bæredygtig fjernvarme i Solrød.

Miljø- og klimaambitionerne i Solrød Kommune er blandt landets højeste, og nu tager Solrød Kommune endnu et skridt mod et grønnere Danmark. Byrådet vedtog på april måneds byrådsmøde at sende et projektforslag, som skal sikre bæredygtig fjernevarme til minimum 350 hustande i Solrød Kommune, i høring.

Projektet går ud på at udnytte overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved til fjernvarmeforsyning af den nordøstlige del af Lille Skensved i Køge Kommune samt af landsbyerne Naurbjerg, Kirke Skensved og en del af Havdrup i Solrød Kommune.

“Vi har nu været med i arbejdet på det her projekt siden 2014, og jeg kan næsten ikke få armene ned ved tanken om, at vi nu nærmer os en realisering af projektet. Ved at tage hånd om de mindre “oliefyrs-landsbyer” og sikre adgang til en klimavenlig og bæredygtig varmeforsyning tager vi et stort skridt mod at kunne gøre brug af bæredygtige varmekilder i hele kommunen. Samtidig hjælper projektet rigtig godt på vej med vores ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 procent inden 2025,” siger borgmester Niels Hörup.

Helt konkret er CO2-gevinsten vurderet til ca. 865 tons om året, svarende til CO2-udslippet fra typisk ca. 200 enfamiliehuse med olie eller gasfyr. Heraf vil en gevinst på ca. 765 tons om året ligge i Solrød Kommune, mens Køge Kommune opnår en reduktion på ca. 100 tons om året.

Også økonomisk gevinst

Og det er ikke kun på klimasiden, der er en gevinst at hente ved at koble sig på det innovative varmeprojekt. Også økonomisk kan det betale sig for borgerne at sige ja tak til at gøre brug af overskudsvarmen. Fjernvarmen vil få konkurrencedygtige priser i forhold til naturgas og vil være markant billigere end alle andre opstillede varmeforsyningsformer.

“Vi ved, at projektet er længe ventet i landsbyerne, og det har fortsat et meget stort potentiale i sig. Den nuværende løsning ligger kun beslag på ca. 3 procent af overskudsvarmen fra CPKelco, og projektet er tænkt til på sigt at blive udvidet til resten af Havdrup inklusiv erhvervsområdet og Havdrup Skole,” siger Niels Hörup.

Anlægsoverslaget for det samlede projektforslag er skønnet til i alt 35 mio. kr. ekskl. moms. I overslaget er forudsat opnåelsen af en række tilskud. Det forventes, at de første huse vil kunne tilsluttes fjernvarme i 2019.

Fakta

Solrød Kommune og Køge Kommune er som fjernvarmemyndighed ansvarlige for projektet, og det er Solrød Fjernevarme a.m.b.a., der er ansvarlig for etablering og drift af det nye varmesystem. Projektet indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra CPKelco til fjernvarme. Fjernvarmen sendes ud i et nyt ledningsnet, der føres gennem den nordøstlige del af Lille Skensved og frem til landsbyerne Naurbjerg, Kirke Skensved samt til den sydlige del af Havdrup by, hvor også varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere tilsluttes. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning ned til Havdrup Solvarmeanlæg.

Kontrolgruppe hiver millioner hjem til kommunekassen

På tre år er det lykkedes Solrød Kommunes kontrolgruppe at standse og forebygge socialt bedrageri for 8 mio. kr. Heraf er provenuet for Solrød Kommune på 5,9 mio. kr.

I 2015 intensiverede byrådet i Solrød Kommune indsatsen mod socialt bedrag, og det har siden hen vist at sig at være en rigtig god idé. På de tre år er det nemlig lykkedes kontrolgruppen at standse og forebygge socialt bedrageri for ikke færre end 8 mio. kr., hvoraf de 5,9 mio. kr. tilhører kommunekassen og de 2,2 mio. kr. tilhører staten.

Det viser den årlige rapport for indsatsen, som blev behandlet af byrådet på april måneds byrådsmøde. Rapporten fortæller, at kontrolgruppens indsats i 2017 har afsløret socialt bedrageri for 2.937.850 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.075.715 kr., og 862.135 kr. går til staten.

“Alle skal have de ydelser, de er berettiget til – hverken mere eller mindre – og kontrolgruppen skal sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Hvis nogen får mere, end de er berettiget til, så er det fællesskabet, der i sidste ende skal betale regningen, og det er ikke fair,” siger borgmester Niels Hörup.

Der er et stigende krav fra staten om, at kommunerne intensiverer kontrolopgaven og samtidig styrker forebyggelsen, og bl.a. på den baggrund har byrådet besluttet at gøre den midlertidige stilling i kontrolgruppen permanent, så kontrolgruppen nu fast består af to medarbejdere.

Fakta

Kontrolgruppen i Solrød Kommune har i 2017 modtaget 83 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri. Heraf er 52 interne og 31 eksterne fra borgere, andre kommuner, Udbetaling Danmark m.fl.

Nu får de svageste ældre mere hjælp

Byrådet i Solrød Kommune har valgt at anvende 1,7 mio. kr. yderligere til bedre hjemmepleje.

Nu er der endnu bedre pleje på vej til nogle af de svageste borgere i Solrød Kommune. Byrådet i Solrød har nemlig besluttet, at regeringens midler fra finansloven for 2018 til en værdig ældrepleje skal anvendes til et plejeløft i hjemmeplejen.

Helt konkret er Solrød Kommunes andel af regeringsmidlerne på 1.776.000 kr., og med de penge bliver det muligt for hjemmeplejen også at levere den fulde plejepakke i weekenden til de svage borgere, der ikke allerede får den service.

“En værdig ældrepleje ligger meget højt på vores prioritetsliste her i Solrød Komme, og det er klart, at når vi og de andre kommuner modtager en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som kan være med til at øge livskvaliteten for vores svage ældre borgere, så kipper vi med flaget og siger tak,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Fakta

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Formålet er at understøtte en værdig ældrepleje gennem en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet i 2018, 2019, 2020 og 2021. Med midlerne bliver det muligt for Hjemmeplejen at levere den fulde plejepakke i weekenden til borgere på det såkaldte funktionsniveau 3.

Solrød tager ansvar for miljøet med ny affaldsordning

Solrød Kommune vil have en ny og langt mere klimavenlig affaldsordning.

Ambitionerne på klimaområdet er store i Solrød Kommune, hvor holdningen er, at det er vigtigt at passe bedre på vores alle sammens miljø og klima. Derfor har et flertal af byrådet netop godkendt principperne for en ny og langt mere klimavenlig affaldsordning, som efter planen skal sendes i EU-udbud senere på året.

Med den nye ordning, som skal indføres i 2020, vil op imod 50 procent af borgernes affald blive genanvendt, og samtidig vil CO2-besparelsen svare til ca. 800 tons om året.

“Den cirkulære tankegang om affald, som omdannes til ressourcer, er noget, vi meget gerne vil støtte op om i byrådet. Ved at genanvende vores affald kan madrester fx blive til el og varme, glas kan få evigt liv, og plastik kan genanvendes til fx fleecetrøjer. Men det er ikke omkostningsfrit at investere i fremtiden og genanvendelse, fordi vi fx skal investere i nye affaldscontainere, men det er ambitiøst og vigtigt for vores fremtid, at vi gør det. Det håber vi også, borgerne synes,” siger borgmester Niels Hörup, som understreger, at der vil blive informeret grundigt om den praktiske implementering inden ordningen bliver sat i værk i 2020.

Helt konkret er der lagt op til individuelle løsninger for etageejendomme og rækkehuse og for almindelige husstande er der tale om en ordning med 3 x 240 liters containere pr. alm. husstand – altså én mere end i dag – som henholdsvis skal indeholde bioaffald/restaffald, papir/glas og plastik. Ud over det er der mulighed for også at få en container til pap og, som det er i dag, selv investere i en container til haveaffald.

Som udgangspunkt er der lagt op til, at containeren til bioaffald og restaffald skal tømmes hver fjortende dag med mulighed for at tilvælge ugetømning mod betaling. Muligheden for en løsning med ugentlig tømning af containerne til bioaffald og restaffald i sommermånederne bliver desuden også undersøgt. Beholderne med papir, glas og plastik tømmes en gang om måneden i storskraldsordningen. 

Da den kommende affaldsordning endnu ikke er sendt i udbud, er det usikkert præcist, hvordan ordningen kommer til at udmønte sig, og hvad prisen kommer til ligge på, men administrationens beregninger viser, at et forsigtigt skøn er, at borgerne formentlig vil opleve en prisstigning. Beregningerne viser, at den ekstra udgift for enfamiliehuse formentlig vil ligge på ca. 48 kr. om måneden, for rækkehuse vil prisstigningen formentlig ligge på ca. 43 kr. om måneden, og for etageejendomme vil prisstigningen formentlig ligge på 41 kr. om måneden.

Baggrunden for udrulningen af den kommende nye affaldsordning er, at EU har vedtaget et direktiv, og det er besluttet af Folketinget, at fra 2022 skal mindst 50 procent af husholdningsaffaldet genanvendes eller genbruges. Flere andre kommuner som Roskilde og Brøndby har allerede udrullet en affaldsordning med fokus på øget sortering og genanvendelse, og andre kommuner som Køge er i gang med implementeringsfasen.

“Personligt ser jeg frem til, at Solrød Kommune bliver en del af de kommuner, der også på dette punkt tager ansvar for fremtiden og samtidig fastholder det høje serviceniveau i vores super fine affaldsordning,” siger Niels Hörup.

Fakta

Tankegangen om affald som ressource var et af fokuspunkterne i forbindelse med budget 2018-2021. I budgetaftalen fremgår det derfor klart, at Solrød Kommune vedvarende skal arbejde på at understøtte den cirkulære tankegang og genanvende affald. Derfor skal mængderne af affald til genanvendelse også øges.
I Budgetaftalen fremgår det klart, at aftaleparterne ønsker at fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed og derfor fremrykkes affaldsplanens initiativer med at øge genanvendelsen af komposterbar organisk dagrenovation til 2018, så det kan indgå i forberedelserne af udbuddet i foråret 2019. Samtidig ønsker parterne bag budgetaftalen, at Solrød Biogas A/S indtænkes i dette arbejde, hvor også FN´s 17 bæredygtighedsmål kan indgå.

Solrød-popularitet hos børnefamilier skaber pladsmangel: Nu er løsningen fundet

Børnefamilierne er så vilde med Solrød Kommune, at det har skabt pladsmangel på dagtilbudsområdet i Solrød Strand. Det skal en midlertidig pavillon bygget specielt til formålet nu afhjælpe.

“Vi er allerede i fuld sving med at udvide vores daginstitution, Bølgen, i Solrød Strand, men vi må indrømme, at det er kommet lidt bag på os, at vi er så populære hos børnefamilierne. Vi står derfor i en akut pladsmangelsituation, men nu har vi heldigvis fundet en rigtig god løsning på udfordringen med vores popularitet,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune.

Byrådet i Solrød Kommune besluttede nemlig på byrådsmødet den 30. april at få bygget en midlertidig pavillon, der kan fungere som daginstitution indtil Bølgen er færdigbygget i 2019. En pavillon, som skal anvendes til daginstitution, bliver bygget helt specielt til formålet og skal opfylde en række særlige krav til fx stuer, børnetoiletter, køkken osv.

Den ca. 330 m2 store pavillon med lyse og imødekommende lokaler bliver opsat på Bølgens område, så overgangen fra pavillonen til Bølgen bliver så let som muligt for børnene.  

“Det er vigtigt for mig at understrege, at pavillonen kommer til at være en rigtig fin ramme for vores daginstitutionsbørn, indtil Bølgen står klar som den permanente løsning. Vi har rigtig gode erfaringer med midlertidige pavilloner, som vi for nogle år tilbage har gjort brug af på dagtilbudsområdet, og dengang var både børn og forældre virkelig glade for løsningen,” siger Kim Sunesen. 

Helt konkret viser den nyeste befolkningsprognose, at der er behov for 24 ekstra pladser til de 0-2 årige og 46 ekstra pladser til de 3-5 årige. Langt størstedelen af pladsbehovet vil kunne rummes i den kommende pavillon, og resten af pladserne skal efter planen findes ved at udvide dagplejen.

Prognosen afslører desuden, at børnefamiliernes begejstring for Solrød Kommune ikke ser ud til at aftage. Der vil således ifølge prognosen igen i 2020 opstå et behov for flere dagtilbudspladser – særligt på 0-2 års området. Muligheden for en udvidelse af dagsinstitutionen Tryllehytten i Solrød Strand vil derfor nu blive undersøgt.

“Vi er naturligvis klar over, at vi lige nu ikke står i en optimal situation, men vi håber på forståelse fra forældrenes side og beder dem om at have tålmodighed lidt endnu. Jeg ved, at vores dygtige medarbejdere både ude i institutionerne og i dagplejen samt på rådhuset virkelig arbejder hårdt for at få enderne til at mødes på bedste vis,” siger Kim Sunesen.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.