Kommuneplanen for Solrød Kommune er vedtaget

Rammerne for den fysiske udvikling og planlægning af Solrød Kommune de næste 12 år ligger nu fast med byrådets godkendelse af den såkaldte Kommuneplan 2017-2029.

Den plan, der bestemmer de overordnede mål og retningslinjer for, hvordan arealerne i Solrød Kommune skal udvikle sig de kommende 12 år, er nu vedtaget. Planen er den såkaldte Kommuneplan 2017-2029, der skal tages stilling til hvert fjerde år, og som byrådet godkendte på byrådsmødet den 18. december.

“Kommuneplanen er et vigtigt pejlemærke for den fremtidige udvikling af Solrød Kommune, fordi den sætter de overordnede mål for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen. I byrådet har vi en overordnet vision for, hvordan vi bliver den bedste kommune at leve og bo i, og det er den vision, som kommuneplanen hjælper os til at arbejde hen imod,” siger borgmester Niels Hörup.

Byrådet har i arbejdet med kommuneplanen valgt at tage “planstrategi-brillerne” på. Det er derfor kun dele af kommuneplanen, som byrådet har valgt at revidere, og det er sket ud fra temaerne bosætning, byliv, stranden, fokus på landsbyerne og Solrød i regionalt regi.

Nogle af de nye ting, der er skrevet ind i kommuneplanen, er bl.a. en udbygning af, hvordan Solrød Kommune kan være på forkant med klimaforandringerne. Fx er der indført en procedure for, at man i forbindelse med større anlægsprojekter skal finde ud af, om der er mulighed for at optimere på klimaindsatserne. Der står også i kommuneplanen, at hvis et byområde skal fortættes, så skal der være dokumentation for, at det ikke øger risikoen for oversvømmelser i området. Som noget nyt er kommuneplanen desuden gjort digital, hvilket giver mulighed for at søge informationer fx på konkrete adresser.

Det indeklemte område er taget ud af kommuneplanen

Forud for godkendelsen har kommuneplanen været i høring i 12 uger, og der er kommet høringssvar fra 22 borgere og myndigheder, hvoraf nogle har ført til mindre ændringer i kommuneplanen. Der er dog også sket en enkelt større ændring, da det indeklemte areal mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted i denne udgave af kommuneplanen alligevel ikke udpeges til at kunne rumme transport- og logistikerhverv.

Det skyldes, at statens Fingerplan 2017, som er et landsplansdirektiv, der sætter rammene for udviklingen af hovedstadsområdet, og som dermed også sætter retning for udviklingen af Solrød Kommune, endnu ikke var godkendt, da forslag til Kommuneplan 2017-2029 blev behandlet i byrådet første gang. Arealet tilbageføres derfor nu til et såkaldt perspektivareal, og byrådet har givet bemyndigelse til, at der efterfølgende kan udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan med tilhørende miljøvurdering for området.

“Flere borgere er interesseret i at følge udviklingen af det indeklemte areal, og vi er også interesseret i at høre borgernes holdninger. Jeg kan endnu ikke sætte en præcis tidsangivelse på, men sagen kommer i særskilt offentlig høring i løbet af 2018,” siger Niels Hörup.

Hele Kommuneplan 2017-2029 kan læses på kommuneplan.solrod.dk

Særligt “Solrød-DNA” skal ruste elever til livet

En ambitiøs vision for Solrød Kommunes skoler skal sikre eleverne en unik eksistentiel ballast og samtidig fastholde de lokale folkeskoler i toppen fagligt.

Hvis børn i Solrød Kommune har haft det privilegie at gå på en folkeskole i Solrød Kommune, så vil de få en unik ballast med sig videre i livet i form af en særlig eksistentiel rygsæk – et særligt “Solrød-DNA”.

Sådan lyder tankegangen bag en ny vision for folkeskoleområdet i Solrød Kommune kaldet ‘Retning og mål for folkeskolerne i Solrød Kommune’, som byrådet har godkendt på årets sidste byrådsmøde den 18. december.

“De tre folkeskoler i Solrød Kommune er veldrevne og har et højt fagligt niveau, men vi skal turde sigte endnu højere. Folkeskolerne i Solrød Kommune skal være det bedste sted for vores børn og unge at være og lære – vi skal have skoler i særklasse,” siger Tonny Lauridsen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune.

Den nye vision er blevet til i samarbejde med elever, forældre, medarbejdere, skoleledelserne og faglige organisationer, og den skal i praksis omsættes til konkrete, lokalt forankrede mål og indsatser på de tre skoler – med respekt for skolernes særegenhed.

“Vores helt overordnet mål for skolerne er, at de skal levere et afgørende bidrag til, at eleven udvikler sig til et fagligt dygtigt, selvstændigt og livsdueligt menneske, der på kompetent vis kan indgå i fællesskaber lokalt og globalt,” siger Tonny Lauridsen.

  • Den nye vision indeholder fem pejlemærker, som kommunens skoler skal sigte efter. Det er:
  • Faglighed i fokus – en grundforudsætning for en succesfuld skolegang.
  • Forudsætninger for det selvstændige, livsduelige og socialt kompetente menneske.
  • En nytænkende og eksperimenterende skole – at kunne og at turde.
  • En forankret feedback-kultur – som forudsætning for udvikling.
  • Et involverende og gensidigt forpligtigende skole-hjem-samarbejde.

“Byrådet vil løbende følge med i udviklingen af arbejdet med at rulle visionen ud på vores skoler. En kontinuerlig høj faglighed og trivsel kommer ikke af sig selv. Det kræver hver dag en målrettet indsats af alle omkring skolen, og vi har fuld tillid til, at alle vil gøre deres til, at vores vision kan komme til live,” siger Tonny Lauridsen, som efter årsskiftet overlader formandskabet i Familie- og uddannelsesudvalget til et andet byrådsmedlem. Den nye formand udpeges ved udvalgets konstituerende møde i januar måned.

Hele visionen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside

Havdrup Allé åbner for gennemkørsel

Fredag den 22. december er der officiel indvielse af Havdrup Allé, som samtidig bliver forlænget med Havdrup Centervej, der skifter navn til Havdrup Allé.

 Den nye vej i Havdrup Vest, Havdrup Allé, er klar til at åbne for gennemkørende trafik fredag den 22. december, og vejen bliver længere end først planlagt.

Byrådet i Solrød Kommune har nemlig besluttet at omdøbe den nuværende Havdrup Centervej, som munder ud i Havdrup Allé. Vejen skal fremover hedde Havdrup Allé, således at den samlede vejstrækning mellem Tykmosevej og Skovvej har det samme navn.

“Det er god ræson i, at strækningen kun har ét navn. Desuden foregår der netop nu en renovering af den nuværende Havdrup Centervej, så strækningen kommer til at hænge bedre sammen med Havdrup Allé. I den forbindelse planter vi træer langs med vejen, og strækningens nye udtryk harmonerer bedre med navnet Havdrup Allé,” siger borgmester Niels Hörup.

Der er ikke tilknyttet officielle privatadresser til Havdrup Centervej, og navneskiftet giver ikke anledning til andre praktiske ændringer end opsætning af ændrede vejnavneskilte.

Havdrup Allé bliver indviet den 22. december kl. 13.

Millioner til værdig ældrepleje i Solrød

Næsten 3,7 mio. kr. går i 2018 til forskellige tiltag under værdighedspolitikken, som skal sikre en endnu bedre ældrepleje i Solrød Kommune.

Gåhold, erindringsdans og flere borgere på den såkaldte klippekortsordning, det er blot nogle af de tiltag, Solrød Kommune som en del af kommunens værdighedspolitik bruger knapt 3,7 mio. kr. på i 2018.

Pengene er en del af de midler, om Solrød Kommune får i forbindelse med regeringens værdighedsmilliard, som er blevet fordelt blandt alle landets kommuner. Solrød får i 2018 i den forbindelse 3.696.000 kr., som skal anvendes på at udrulle kommunens værdighedspolitik.

“Vi hører fra borgerne, at de er meget glade for klippekortsordningen, som de kan bruge på både hjælp til indkøb, en tur i centret eller noget helt tredje, derfor har vi valgt at fortsætte med ordningen i 2018. Ud over det har vi flere gode tiltag, som styrker en værdig ældrepleje, bl.a. har vi udvidet vores team af ergo- og fysioterapeuter, og vi fastholder vores diætist, som har etableret et rigtig godt samarbejde med både Plejecenter Christians Have samt hjemmeplejen og hjemmesygeplejen,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

I alt anvendes næsten 3 mio. kr. af de knapt 3,7 mio. kr. til flere hænder på ældreområdet, som bl.a. også bliver styrket ved, at der i 2018 kommer til at være to udskrivningskoordinatorer. De to koordinatorer skal tage sig af alle sygehusudskrivelser på sundheds- og ældreområdet og skal bl.a. gøre udskrivelsesprocessen mere tryg for borgerne, bl.a. ved at tilbyde hjemmebesøg efter udskrivelse.

“De mange tiltag i vores værdighedspolitik afspejler, at en værdig ældrepleje ligger meget højt på vores prioriteringsliste her i Solrød Kommune, og at vores ambitioner på området er høje,” siger Ivar Haugaard-Hansen.

Kilde: Solrød Kommune

 

 

Deltag i debatten
Del.