Mange af os der bor i lokalområdet omkring Jersie Station er glade for vores område, som det igennem mange år har udviklet sig til og vi er derfor meget kede af, at se dette forvandle sig til et tæt pakket umenneskeligt og kedeligt område uden sjæl.

– og det vil vi gerne fortsætte med at gøre, for vi er glade og stolte over vores lokalområde, som pt. hører ind under lokalplanerne Fredensbovej 410.1 og Birkevænget 411,1.

Denne stolthed og glæde vil Solrød Kommune og Solrød Byråd for tid og evighed med deres nuværende forslag til ny lokalplan (Lokalplan Birkevænget og Fredensbovej 411.2) fratage os.

Som mange andre, er det også min overbevisning, at dette kan og må ikke være hensigten med et nyt lokalplanforslag.

Men et er teori og andet er virkelighed.

Med det nye lokalplan forslag i hånden vil det idylliske lokalsamfund bestående af fritliggende parcelhuse med en minimum grund størrelse på 800 m2, samt en bredde på 20,0 m, som ca. 500 -700 borgere siden starten af firserne formodentlig valgte frem for andre kommuner som værende det sted, hvor de så mulighederne for dem og deres familie, at opbygge et trygt og godt hjem med råderum og plads til børnene, dage være forbi.

Bag enhver handling er der som regel altid et grundlag, hvilket der må formodes også, at være bag Solrød Kommune og Solrød Byråds nye lokalplan forslag 411.2.

Jeg vil tillade mig at formode, at rigtig mange af de borgere som pt. bor i lokalområdet, har det som jeg nemlig meget svært ved at se hvem der skulle få glæde af disse ændringer lokalplan forslaget medfører.

Skal grundlaget måske findes i:
a. At der er mangel på boliger i Solrød.
b. At grunden er for stor, ældre borgere har svært ved at skulle holde haven, men de vil samtidig gerne blive boende i Solrød Kommune og derfor ønsker en opdeling deres grunde.
c. Hvilket der på borgermødet 21. januar blev sagt. Her meddelte Kommune, at man havde fået mange henvendelser vedrørende ønsker om opdeling af grunde, men der kunne ikke oplyses, hvor mange.

Eller som Solrød Kommune Solrød Byråd bl.a. skriver i forslaget:
1. at opdatere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for at mindske indbliksgener og forbedre byggeretterne.
2. at udvide anvendelsesmulighederne for lægehuset på Bøgevænget2.
3. at fremme en mere intensiv byudvikling omkring S-togsstationer og skabe mulighed for, at flere borgere vil kunne benytte de offentlige transportmidler mellem arbejde og hjem.
4. at mindre boliger mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen vil være velegnede for både yngre, ældre og små familier mm. blandt andet grundet den korte afstand til Solrøds øvrige byfunktioner, såsom butikker, kollektiv transport og kulturelle tilbud.
5. at lokalplanområdet kan betegnes som et stationsnært område jf. Fingerplanen 2017 som bør udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed.
Det er ikke ligefremt nemt, at se ud fra ovennævnte, hvilke fordele der er for alle de borgere, som pt. lever deres ellers fredelige liv i lokalområdet. Jeg vil efter bedste evne forsøge, at besvare disse ovennævnte grundlag.

ad. a
Der er generelt mangel på alle former for boliger i Solrød, men de boliger der står øverst på ønskelisten er, som også flere af ejendomsmæglerne skriver i Lokalaviserne: Ejerlejligheder med elevator, tagterrasse eller altan og mindre rækkehuse, som kan betales.
Som jeg ofte hører, efterspørger en del seniorerne 55/60 + bofællesskaber, hvor man kan være sammen med andre eller lade være efter behov, disse findes dog ikke kun i Solrød.

ad. b
Der vil måske være nogle grundejere med ønske om at sælge et ældre nedrivningsmodent hus, som vil kunne få en økonomisk fordel ved at kunne etablere to grunde, men de har i sagens natur heller ikke længere nødvendigvis den samme personlige interesse i områdets udseende, som formentlig de fleste af de der bor i området og som gerne fortsat vil bo der, fordi de synes om områdets udseende og indretning med større træer, store grunde og begrænset trafik.

Denne opdeling vil være særdeles fordelagtigt for byggefirmaer o.lign. idet den vil give en højere fortjeneste end ved salget af et renoverede ældre hus.

ad. c
Ja, hvorfor Solrød kommune ikke kunne oplyse om antallet kan der jo være mange årsager til. Det kunne bare være rart at vide, hvor mange, i hvilket område, hvilken type henvendelser?

Ad. 1
Hvordan det, at tillade at der må bygges i skel og de bebyggelsesregulerende bestemmelser der gerne skulle mindske indbliksgener, går op i en større enhed, kan jeg desværre ikke svare på. Det er med stor undren, jeg læser dette i lokalplanforslaget.

Ad. 2
Om der er tale om en udvidelse af anvendelsesmulighederne eller om der for, at det retter op på de ulovligheder, der har hersket i meget lang tid på Bøgevænget/ Banevænget, skal jeg ikke kunne sige.

Det kan dog konstanters at siden starten, hvor lægen boede på adressen og til nu, hvor der bl.a. er 3 læger, 2 sygeplejersker og 2 Sekretærer, har i stigende grad medført mange gener for ikke alene de omkringboende, men også for de på Banevænget gående og cyklister, herunder børn til og fra Sydkystens Privatskole og Uglegårdsskolen.

Det er tit man skal springe for livet eller bremse hårdt op, for ikke at blive påkørt, eller selv at komme til at påkøre den bil, der bakker ud fra Lægehusets grund.

Det skal heller ikke glemmes, at der kun en vej ind og ud, derfor skal der bakkes ud forbi barnevogne, kørestole og cykler inde på grunden, dette er med nuværende P-forhold, hvor P-pladsen ligger ca. 1,20-1,40 cm ud over skelgrænsen mod Banevænget. Hvilken det må formodes rettes ind til eksisterende skelgrænse?

Dette kunne løses med indkørslen på østsiden af huset og udkørsel på vestsiden samt også parkering på vestsiden.

Ad. 3
Jeg skal ikke kunne sige, hvordan man skaber en mere intensiv byudvikling i et lokalsamfund som siden 1979 er blevet omdannet fra værende bl.a. sommerhusområde til nu et lokalområde bestående af fritliggende parcelhuse, men der vil selvfølgelig ved en tilgang af borgere i området være en del af disse der er arbejdsramt, som måske tager bilen den ”lange vej” fra fx Pedersvej, Rosnæsvænget eller Torøglevej til Jersie Station i stedet for direkte til motorvejen.

Men hvor efterlader det alle dem, som har købt et hus og boet i mange år i det, som troede det var et lokalområde, bestående af fritliggende parcelhuse, vægtes de mindre end dem, som man håber på kommer?

Og hvorfor skal veje som fx Ellevej, Klitvej, Gyvelvej, Jagtvej, Gøgevej, Hedevej, Lyngvej, Lærkevej ikke også have en mere intensiv byudvikling? De har alle stort set samme forhold med mere eller mindre den samme afstand til Solrød Station, som de andre i Jersie lokalområde har til Jersie Station, men de nævnte veje ligger jo også placeret på strandsiden af Strandvejen.
Det kan måske være, at Solrød Kommune og Byrådet kan give svar herpå?

Ad. 4
Om der dermed menes, at det kun er området mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen, som er velegnet til mindre boliger for både yngre, ældre og små familier fremgår ikke af lokalplanforslaget.
Der postuleres til gengæld, at det bl.a. er grundet den korte afstand til Solrøds øvrige byfunktioner, såsom butikker, kollektiv transport og kulturelle tilbud. Om dette kan skyldes, at disse byfunktioner der henvises til, er de samme som forståeligt nok ligger i og omkring Solrød Centeret. Tja?
Dette ændrer jo ikke på, at disse nævnte veje langs Strandvejen har en langt kortere afstand til disse byfunktioner end fx vejene ved og omkring Jersie Station. Dette kunne vi vel også få en forklaring på?

Ad. 5
At lokalplanområdet som ligger under lokalplanerne Fredensbovej 410.1 og Birkevænget 411,1. er en del af Fingerplanen 2017 kan ikke benægtes, men det gør vel det meste af den del af Solrød, der ligger i og omkring inkl. begge sider af Strandvejen, så alle sammen må vel siges, at ligge i lokalplanområdet, som betegnes jf. Fingerplanen 2017, som et stationsnært område og som Solrød Kommune og Byrådet mener bør udnyttes med intensiv byudvikling, fortætning, grundstørrelser på 400 m2, byggetilladelser i skel, div. indbliksgener, trafik kaos, værdiforringelser, meget store parkerings problemer og hvad der ellers medfølger.

Konklusion:
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er mange gode elementer i Solrød Kommune & Byrådets lokalplanforslag 411.2., men der er desværre også nogle elementer der i den grad skriger til himlen.

Efter min mening opdeler den ikke alene Solrød borgerne i rang-klasser, det kunne være som = type 1, 2, 3 grundejere/borgere, alt efter hvor og hvilken lokalplan deres ejendom hører ind under.

Endvidere må der også i områder, hvor formodentlig en stor del borgerne udover en måske forringet værdi af deres ejendom, også får frataget dem det sted i Danmark, hvor de har følt der ville være det råderum, de ideelle, rolige og trygge forhold, hvor deres børn vil kunne blomstre op og så alligevel være tæt på skoler, daginstitutioner, S-tog motorvej samt en strand. Ja, forslaget nedbryder i den grad lokalområdes DNA.

Dette er der i andre lokalområder i Solrød nogle lokalplaner, der har sikret at disse forhold ikke opstår.

Jeg vil derfor henstille til Solrød Kommune og Byråd om, at der foretages følgende ændringer:

Delområde I:
At teksten ændres fra
3.1 Området må kun anvendes til boligformål i form af åbent-lavt byggeri (fritliggende enfamiliehuse) samt tæt-lavt byggeri (dobbelthuse). Der må kun opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom.

Delområde I:
Ændres til
3.1 Området må kun anvendes til boligformål i form af fritliggende parcelhuse med en minimum grund størrelse på 800 m2, med en bredde på 20,0 m, hvor der kun må opføres eller indrettes 1 bolig på hver ejendom. (Hvilket er en fastholdelse fra tidligere planer)

At følgende udgår
§ 4 Udstykning
4.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 700 m2 eksklusive vejareal. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en facadelængde og grunddybde, der er mindre end 18,5 m. 4.3 Grundstørrelsen kan dog tillades udstykket med størrelse ned til 400 m2 eksklusive vejareal og facadelængde mindre end 18,5 m. Dette ud fra principperne vist på side 8-9, Figur 1-3 og på baggrund af en fælles bebyggelses plan efter Byrådets nærmere godkendelse.

Delområde II:
At teksten ændernes fra
3.4 Området må kun anvendes til offentlige formål (herunder daginstitution, lægeklinik eller anden sundhedsfremmende funktion f.eks. tandlægeklinik eller fysioterapeut).

Delområde II:
At teksten ændres til
3.4 Byrådet kan tillade, at området må/kan anvendes til offentlige formål (herunder lægeklinik eller anden sundhedsfremmende funktion f.eks. tandlægeklinik eller fysioterapeut).

Ejendomme som er beliggende i beboelsesområder må kun anvendes under forudsætning af:

– at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes,
– at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende,
– at virksomheden ikke medfører behov for parkering, udover hvad der er plads til på den pågældende ejendom/parcel.
-at skiltning eller lignende ikke må opsættes uden Byrådets godkendelse.

Problemet med boligmangel kunne jo fx løses på følgende måde.

I Kommunens budget for 2019/22 fremgår det, at Cordoza grunden er til salg. På denne kunne man fx opføre et specielt og arkitektektonisk flot højhus (= lejligheder til den store efterspørgsel), som kunne være kommunens plejemærke mod syd.

På DSB grunden kunne man også opføre et specielt og arkitektektonisk flot højhus, som kunne være kommunens plejemærke mod nord.

En evt. udbygning langs Solrød Byvej som sådan set ikke behøver, at have 2 spor i hver retning og ej heller P- pladser for fx Køge Kommunes pendlere.

Hvis disse forslag blev ført ud i livet ville de både opfylde ejerlejligheds behov for de ældre medborgere, skaffe nye borgere til deres huse og alligevel have et overskud af ejerlejligheder til evt. nye Solrød borgere og ej at forglemme med nævnte lokalplansændringer få glæden og troen på Solrød Kommune og Byråd tilbage hos mange af borgerne i lokalområdet i og omkring Jersie Station.

Per Hauge
Bøgevænget

Deltag i debatten
Del.