Udvidelse med en naturgasfyret kedel på Havdrup Kraftvarmeværk er ikke omfattet af krav om VVM.

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. ansøgt om udvidelse af Havdrup Fjernvarmeanlæg med en naturgasfyrede kedel på 2 MW på Møllemarken 131, 4622 Havdrup (matr.nr. 15g Ulvemose, Havdrup).

Ansøgningen er modtaget den 11. juli 2018 gennem Byg og Miljø.

Solrød Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at anlægget og udvidelsen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Afgørelsen er truffet efter §21 i Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Læs afgørelsen:
Afgørelse om at Havdrup Kraftvarmeværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød eller teknisk@solrod.dk.

RELATERET INDHOLD

Klage- og søgsmålsvejledning

Klage over afgørelsen, der er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. onsdag den 3. oktober 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Solrød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Solrød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Solrød Kommune. Solrød Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.