Byrådet har vedtaget en ny trafikplan for 2021-2025, som kortlægger de trafikale forhold i Solrød Kommune.

Formålet med planen er, at identificere og beskrive konkrete trafikindsatser med henblik på at kunne realisere målene for bedre og sikre veje og stier for kommunens borgerne.

Vigtigst er det, at udpege uheldsbelastede lokaliteter/strækninger, samt skabe større trykhed specielt for de bløde trafikanter. Ligeledes ses der også på tilgængelighed, som fremmer en mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken for alle trafikanter. Opstår der i planperioden behov for yderligere indsatsser kan disse opprioriteres.

Mange nye borgere er flyttet til Havdrup og det naturligvis er glædeligt. Det er ofte børnefamilier. Byen nærmer sig nu 5000 borgere. De sidste par år er der specielt bygget nye boliger i Havdrup Vest, og der forventes op mod 300 nye boliger i de kommende 10-12 år.

Det betyder også mere trafik, hvor specielt Havdrup Center og overgangen ved jernbanen belastes yderligere. Her er der store udfordringer med sikker færdsel for børn og unge, når de skal til Havdrup Skole og idrætsfaciliteter i byen. Stinettet er veludbygget, men sammenhængen af stier øst og vest for jernbanen bør forbedres. I rigtig mange år har der været ønsker fremme om en sikker overgang fra Havdrup Center og til stisystemet på østsiden af jernbanen med en stitunnel eller sti bro.

Det er med i trafikplanen som en 3. prioritet, og det er for Havdruplisten ikke godt nok. Derfor vil vi arbejde målrettet for at fremme projektet.

En anden udfordring er, at der køres alt for stærkt i byen specielt på indfaldsvejene. Havdruplisten har et ønske om sikre vejene specielt for de bløde trafikanter, og vil arbejde for hastighedsdæmpende foranstaltninger, og gerne med 40 km/t i byzone.

Flere andre steder i byen kunne trafikken og sikkerheden også forbedres, som f.eks. på Havdrup Alle, hvor der bl.a. mangler forgænger overgang ved Kildevej samt fortove i stedet for græsrabatter. Der har desværre allerede været et alvorligt person uheld.

Flere af forslagene til trafikforbedringer i Havdrup er medtaget i planen, som kan findes på kommunens hjemmeside.

Havdruplisten hører meget gerne om dine forslag og ideer!

Kilde: Henning Christiansen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.