Byrådet har godkendt den kystsikringsplan, der skal sikre området og beboerne vest for Strandvejen mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 1.200 borgere.

Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, derfor skal området og dets beboere sikres mod vandmasserne. I Solrød Kommune har byrådet nu godkendt den først del af den kystsikringsplan, der skal beskytte kommunens borgere mod oversvømmelser.

Det betyder, at Solrød Kommune nu tager fat på at sikre det store område, der ligger vest for Strandvejen, som i kystbeskyttelsesplanen kaldes for område C. Beskyttelsen af borgerne og de store kommunale ejendomme i området som fx Uglegårdsskolen, Solrød Idrætscenter og flere daginstitutioner løber ifølge rådgivningsfirmaet Rambøll op i samlet set ca. 7 mio. kr. De endelige udgifter kendes dog først, når projektet har været sendt i udbud og er bygget færdigt.

Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, også betale for selve kystbeskyttelsen. Fordi der er en stor fælles interesse for alle borgere i kommunen i at beskytte fx bymidten, institutioner og infrastruktur i området, har byrådet valgt, at Solrød Kommune skal betale 50 procent af udgifterne forbundet med kystsikringsprojektet. Den resterende del af udgifterne skal fordeles blandt områdets grundejere – herunder også Solrød Kommune.

Her ses oversigtkortet over område A, B og C.

“Byrådet har valgt en langsigtet løsning, der nænsomt tager hensyn til naturen og vores smukke kyststrækning samtidig med, at området og vores borgere bliver beskyttet mod oversvømmelser. Den tryghed er desværre ikke gratis, men det er nødvendigt, at vi sikrer os mod klimaforandringer og de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere. Vi ved ikke, om der kommer en ny stormflod i år, til næste år eller om ti år, men vi ved, at den kommer,” siger borgmester Niels Hörup.

Borgernes bidrag til kystsikringen bliver bl.a. regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, er der et ekstra tillæg. For borgerne i område C betyder det helt konkret, at det forventes, at de skal betale ca. 1 kr. per m2 samt et årligt driftsbeløb og evt. et tillæg.

Borgerne bliver informeret på e-Boks

Projektet sendes nu i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. Det betyder, at flere end 1.200 grundejere kan se frem til at modtage et brev i deres e-Boks med informationer om kystsikringsprojektet og den forventede udgift, der er forbundet med projektet.

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på www.solrod.dk under fanen ‘aktuelle projekter’ og emnet ‘kystbeskyttelse’. Her vil der også blive lagt et spørgsmål/svar-ark op samt videoer, der fx forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.

Fakta om kystsikringen

Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune. Planen er delt op i tre delområder:

Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
Område C, der dækker området vest for Strandvejen

Byrådet har i april 2019 besluttet, at kystsikringen i område C skal bestå af højvandslukker i de tre vandløb i området samt enkelte forhøjninger af det eksisterende terræn. Anlæggene er designet på en måde, der gør, at de er kan forstærkes, hvis havvandet stiger i fremtiden.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.