Byrådet har godkendt næste del af den plan, der skal sikre borgerne langs med kysten mod oversvømmelser, og planen sendes nu i høring hos flere end 950 borgere.

For at beskytte området og beboerne langs med Køge Bugt, som staten har udpeget til et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelse, har Solrød Kommune lavet en plan, der skal holde vandmasserne tilbage.

Tidligere på året blev første del af den omfattende kystsikringsplan, der er fordelt i tre etaper, sat i værk efter at have været i høring hos flere end 1.200 borgere, og nu tager Solrød Kommune fat på næste del af planen. Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 23. november 2020 godkendt kystsikringsprojektet for det såkaldte område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodsvej, og projektet bliver nu sendt i 4 ugers høring hos flere end 950 borgere.

Det er bydende nødvendigt, at vi sikrer vores kyststrækning, så vi kan beskytte området og de borgere, der bor der, mod de meget store konsekvenser, vi har set fra andre oversvømmede kystområder. Vi oplevede selv en voldsom stormflod tilbage i 2017, og med de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere, er det ikke et spørgsmål om, der kommer en ny stormflod, spørgsmålet er, hvornår den kommer. Derfor er det også en glæde, at vi nu kan sende næste etape af kystsikringen i høring,” siger borgmester Niels Hörup, som sender et stort tak til grundejerforeningerne Solrød Strand Grundejerforening, Jersie Strand Grundejerforening og Karlstrup Strands Grundejerforening, der har været meget involveret og engageret i forberedelserne af projektet.

Flere forskellige kystsikringsinitiativer

Sikringen mod oversvømmelser er et omfattende og kompliceret projekt, som består af flere forskellige løsninger, og i område A består kystsikringen af følgende initiativer:

  • Et stendige på den sydlige skråning af Karlstrup Mosebæk
  • En forhøjelse af den eksisterende klitrække
  • Et højvandslukke i udløbet ved Solrød Bæk
  • Et tværgående dige, som forbinder klitrækken med Fuglesangsvej, der skal sikre, at vandet ikke løber bag om og ind i området syd for Fuglesangsvej
  • En mobil højvandslukke ved Østre Strandvej
  • Afmærkede overgange ved alle vejudgange
  • Gangsti langs med kystsikringen afmærket med beplantning

Både grundejere og kommunen bidrager økonomisk

De endelige udgifter til kystsikringen i område A kendes først, når kystsikringen har været i udbud, men de forskellige anlæg estimeres til samlet set at løbe op i omegnen 8,8 mio. kr. Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, være med til at betale for selve kystbeskyttelsen. Det betyder, at både borgere og kommunen skal bidrage økonomisk til projektet. Borgernes bidrag til kystsikringen bliver bl.a. regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, er der et ekstra tillæg. De foreløbige beregninger viser, at hver grundejer i gennemsnit får en engangsudgift på 4.500 kr.

Byrådet har tidligere besluttet, at Solrød Kommune skal betale 50 procent af anlægsomkostningerne inden for hvert af de tre områder, og at Solrød Kommune også skal bidrage økonomisk som grundejer på lige fod med andre grundejere. Det vil sige, at Solrød Kommunes udgifter til kystsikringen i område A kommer til at ligge på ca. 4,4 mio. kr. plus de bidrag, kommunen skal betale som grundejer.

Borgerne bliver informeret på e-Boks

Projektet bliver nu sendt i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. Det betyder, at flere end 950 grundejere kan se frem til at modtage et brev i deres e-Boks med informationer om kystsikringsprojektet og den forventede udgift, der er forbundet med projektet.

Fakta om kystsikringen

Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune.

Planen er delt op i tre delområder:

· Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
· Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
· Område C, der dækker området vest for Strandvejen

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på www.solrod.dk under fanen ‘aktuelle projekter’ og emnet ‘kystbeskyttelse’. Her er der også videoer, der forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.