til omlægning af Solrød Bæk i forbindelse med udvidelse af motorvejen samt tilladelse i henhold til vandløbsloven til etablering af arbejdsvej over Solrød Bæk

Dispensationen omfatter omlægning af en ca. 122 m lang strækning af Solrød Bæk (fra st. 4.778 til st. 4.900) umiddelbart vest for Køge Bugt Motorvejen, og forlængelse af den nuværende underføring af Solrød Bæk under motorvejen med 8 m på hver side.

Omlægningen sker ved matr. nr. 1a og 19a Solrød By, Solrød. Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Samtidig meddeles dispensation fra Naturbeskyttelsesloven og tilladelse i henhold til Vandløbsloven § 47 til etablering af en servicevej til regnvandsbassiner.

Dispensation/tillaldelse til omlægning af Solrød Bæk samt servicevej til regnvandsbassiner
Oversigtstegning omlægning af Solrød Bæk

Klage- og søgsmålsvejledning
Dispensationen er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside www.solrod.dk den 14. juli 2014.

Dispensationen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. at klagefristen udløber den 11. august 2014 

Klageberettigede er efter naturbeskyttelseslovens § 86:
• ansøgeren,
• ejeren af ejendommen,
• offentlige myndigheder,
• lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Solrød Kommune på mail teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Solrød Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.