Claus: Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød

Solrød Kommune skal være CO2-neutral i 2030

Det nationale mål er at få kul ud af energiforsyningen før 2025, olie i
faste anlæg før 2030 og naturgas før 2035. Det nationale mål er at
reducere vores CO2-udledning med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990 og at være CO2-neutrale fra 2040.

Det mener jeg, at vi kan gøre bedre i Solrød.


Derfor vil jeg arbejde for, at initiativer som styrker den grønne dagsorden er solidt forankret i politik og administration i kommunen.

Solrød Kommune skal være CO2-neutral i 2030 med initiativer, der

  • Støtter en markant udvidelse af fjernvarmeforsyningen med solvarme, vindenergi, overskudsvarme og Biogas
  • Udvikler tværkommunale projekter med havvindmøller og solceller
  • Initierer oprettelse el-ladestationer ved nybyggeri og på kommunens parkeringspladser
  • Vedligeholder og etablerer gode cykelstier overalt i kommunen med lys på alle cykelstier i det åbne land
  • Initierer og understøtter strategiske samarbejder med erhverv og landbrug

Eva: Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød

Kraftigt fokus på naturen i kommunen

Vi skal have mere vild natur og urørt skov, større sammenhængende naturområder og mere bynær natur.

Solrød er en lille kommune, men vi har gode muligheder for at vende udviklingen og lykkes med at hjælpe naturen på fode igen.


Jeg vil prioritere, at der også bliver afsat ressourcer til at gennemføre punkterne i Naturkvalitetsplanen.

Jeg vil stille forslag og støtte initiativer, som bygger på partnerskaber med erhvervslivet og landbruget, indarbejder klausuler til gavn for genetablering af naturområder og tænker Solrøds natur ind i infrastruktur samt i forvaltningens projekter og arbejdsgange i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens arealer.

Henrik: Et godt seniorliv i Solrød

Gode rammer for arbejde, fritid og kultur

Et godt seniorliv i Solrød skal også udvikles med øje for, at mange seniorer har ønsket om og muligheden for at leve et aktivt seniorliv med fritids- og frivillige aktiviteter samt kultur i nærområdet.

Vi skal sikre, at de ældre har mulighed for at fortsætte med et aktivt arbejds- og fritidsliv, hvis de kan og vil. Jeg vil fortsætte SF Solrøds arbejde for en række fornuftige og tilpassede seniorordninger, så ældre kan fortsætte på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil. Det skal desuden være nemmere for ældre borgere at bruge deres kvalifikationer i det frivillige arbejde i Solrød. Endelig skal vi styrke kulturlivet, så der er nem adgang til sociale aktiviteter og oplevelser for ældre borgere i kommunen.

Jeg vil arbejde for

  • Optimale forhold for fritids- og frivillige aktiviteter
  • Prioritering af kulturtilbud målrettet de ældre borgere i Solrød

Farid: En tryg barndom og ungdom i Solrød

Børneområdet skal prioriteres

Tekst: Vi skal have et særligt fokus på udviklingen af tilbud til børn og
deres forældre, så en god og tryg barndom er en selvfølge. Det indebærer en langsigtet planlægning med øje på normeringer i vuggestuer og børnehaver, klassestørrelser og kapacitet på skolerne, sikre skoleveje og gode fritidsaktiviteter.

Der er bl.a. brug for, at der bliver flere ressourcer til mere og uddannet personale i vores institutioner, og at vi får udskiftet nedslidte møbler i vores skoler.

Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling. Derfor skal vi sikre, at der er tid og uddannet personale i Solrøds pasningstilbud til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år. Daginstitutionerne bidrager i høj grad til at modvirke negativ social arv blandt de børn, der kommer fra ressourcesvage familier. Samtidig er de vigtige for integrationen af børn med anden etnisk baggrund. Solrød har for lille en andel af uddannet personale i
forhold til ikke uddannet af personale, og jeg vil arbejde aktivt for, at kommunen får en strategi for, hvordan vi kan uddanne mere personale.

Jeg vil arbejde for

  • Minimumsnormeringer på maksimalt seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne
  • Klassestørrelser på højst 24 i hver klasse
  • SFO og klubber med normeringer på maksimalt ni børn per voksen
  • Sikre skoleveje

Ida: Boliger til alle

Der skal oprettes flere almene boliger i Solrød

Vi skal have det lange lys på i planlægningen af boliger til Solrødborgere i alle aldre. Det gælder tilbud om egnede ungdomsboliger og mulighed for at bo i gode ældreboliger. Det handler om at give den enkelte mulighed for leve et godt liv i Solrød Kommune uanset livssituation og indkomst.

Boligpriserne er steget støt over de seneste år, og det kan være svært at finde en egnet bolig, som er til at betale. Det gælder særligt unge og ældre mennesker men også borgere midt i livet, som pludselig befinder sig i en ny livssituation. Jeg vil arbejde for, at også borgere med små midler får mulighed for at bo i passende boliger med kort afstand til transport.

Store byggeomkostninger og høje jordpriser holder priserne oppe på både alment støttede og private boligformer. Det er derfor ikke lige til at sørge for billige boliger i Solrød Kommune. Solrød Kommune får anvisningsret til 25% af de almene boliger. I tilgift kan Solrød Kommune ved en helhedsorienteret infrastrukturplan kompensere for den forholdsvis høje boligudgift med fx billig energi på et fjernvarmesystem samt ved at prioritere mindre boliger.

Jeg vil prioritere at sikre flere almene boliger i kommunen. og vil derfor fortsat arbejde for, at kommunen støtter denne udvikling til gavn for de borgere, som har brug for denne boligform.

Marianne: Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød

Oprettelse af et fjerde kommunalt udvalg til behandling af klima-, natur- og miljøanliggender.

Solrød kan og skal nå de ambitiøse mål for CO2-neutralitet – gerne allerede i 2030 – og fokusere mere på konservering og genoprettelse af vild natur i kommunen

Opgaven skal forankres politisk og administrativt i kommunen.


Derfor vil jeg arbejde for, at der oprettes et fjerde politisk udvalg – et Klima-, natur og miljøudvalg, som understøttes af eksperter i administrationen.

Udvalgets primære opgave vil være som arbejdende udvalg for byrådet at anbefale og følge op på samarbejder på tværs af sektorer i Solrød kommune og på tværs af kommunegrænser i Danmark. Det gælder initiativer og økonomi til fremme af dels målet om CO2-neutralitet i 2030 og dels bevarelse og reetablering af vild natur i Solrød.

SF Solrød vil styrke den grønne dagsorden i Solrød!

Marianne H: Vi skal være fælles om at udvikle Solrød

Borgerinddragelse og demokratiudvikling

Tekst: Jeg mener, at det er vigtigt, at vi er fremsynede og inkluderende i udviklingen af kommunen. Det er vigtigt, at vi giver alle borgere i Solrød mulighed for at bidrage til udviklingen af lige præcis deres eget skønne hjørne af Solrød. Det er fundamentet for succes i arbejdet for at sikre et godt liv for alle i Solrød uden at gå på kompromis med den grønne dagsorden.

Jeg vil udfordre den nuværende struktur i den kommunale politikudvikling og arbejde for en langt mere eksperimenterende kultur med borgerinddragelse, lokalråd/ landsbyråd og en bred forståelse af behov og interessenter – også i enkelte sager. Jeg vil arbejde for en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi, hvor netop samarbejdet mellem lokale interesseorganisationer, borgere og kommunen danner grobund for de mest innovative ideer og optimale løsninger til glæde for borgerne.

Solrød Kommune skal have moderne og fremsynet infrastruktur, som på én og samme tid tilgodeser behovene i de lokale fællesskaber og binder dem sammen i en fælles, forbundet,
velfungerende kommune. Solrød Kommune skal have det lange lys på i planlægningen af vores infrastruktur i relation til Solrødborgere i alle aldre. Det handler om at give den enkelte mulighed for leve et godt liv i Solrød Kommune uanset livssituation og indkomst.

Det er kommunalbestyrelsens opgave at støtte initiativer, som udvikler de lokale områder i Solrød Kommune og deres interesser. Jeg vil have fokus på lokale projekter og vil prioritere samarbejdet med de lokale kræfter både om igangværende projekter og fremtidige ideer.

Jeg vil arbejde for at fremtidssikre Solrød gennem:

• Borgerinddragelse og demokratiudvikling
• Udvikling af lokalområder
• En samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi

Kilde: SF Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.