Solrød Kommune
Byrådet
Den 26. januar 2015, kl.19:00
Solrød Biblioteks mødesal, Solrød Center 4

Dagsorden

 

Medlemmer:

Niels Hörup (borgmester)
Tonny Lauridsen
Ivar Haugaard- Hansen
Henning Christiansen
Kim Sunesen
Hans Odder
Claus Redder Madsen
Henrik T. Larsen
Dina Oxfeldt
Jytte Willendrup
Jane Noer
Eilif Nørgaard
Bo Nygaard Larsen
Per Hauge
Morten Scheelsbeck
Emil Blücher
Jan Færch
Henrik Boye
Frederik Leisner
Afbud:

Frederik Leisner, Hans Odder
Indholdsfortegnelse:
1. Måltal for Beskæftigelsesplan 2015
2. Lokalplan 323.5 Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej, med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 – Forslag til revision
3. Lokalplan 315.4, Solrød Strandvej 18-22 med tilhørende kommuneplantillæg – Forslag
4. Principiel tilladelse til lysdæmpning af nye områdebelysninger – i stedet for natslukning
5. Endelig godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri i henhold til lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst
6. Godkendelse af udvidelse af kredsen af kommuner i fremtidig beredskabsorganisation
7. Budgetlægning 2016-2019 – Procedure og tidsplan
8. Dannelse af børnehaveklasser skoleåret 2015/16
9. Uglegårdsskolen, ombygning af SFO – Anlægsbevilling
10. Behov for midlertidige boliger til flygtninge
11. Resultat af udbud af storparcel 12 og 13 i Trylleskov Strand – Anlægsbevilling (Lukket)
12. Midlertidige boliger til flygtninge (Lukket)
13. Udbud af indsamling af affald fra husstande samt drift af genbrugsplads (Lukket)
14. Meddelelser (Lukket)
15. Byrådets time (Lukket)

1.  Måltal for Beskæftigelsesplan 2015

Acadresag nr. 14/18585

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til konkrete måltal i Beskæftigelsesplan 2015 for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1.  Forslag til de konkrete måltal i Beskæftigelsesplan 2015 vedtages.

2.  De konkrete måltal i beskæftigelsesplanen indsættes i Mål og Økonomi som de gældende konkrete mål på området.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ledighedsprocenten i Solrød Kommune var i november 2014 på 3,4 % (seneste tal) svarende til 313 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 174 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 103 unge på uddannelseshjælp i november 2014. Dette er væsentlig lavere end ledighedsprocenten for hele Danmark, som i november 2014 var 5 %.

Hvert år vedtager Byrådet i henhold til lovgivningen en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen indeholder mål for den beskæftigelsesrettede indsats, herunder mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren.

Følgende mål er udmeldt:

Unge uden uddannelse (unge under 30 år som kommer i job eller uddannelse)

Solrød Kommune har få unge, som er uddannelsesparate. I oktober 2014 havde kommunen 31 unge, som var uddannelsesparate, og 63 unge som var aktivitetsparate, dvs. personer som har brug for en længerevarende indsats, før de kan påbegynde en uddannelse på almindelige vilkår. Solrød Kommune har af samme grund i 2015 særlig fokus på a-dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere, som falder ud af uddannelsessystemet inden for det første år. Derfor vælger administrationen at styrke uddannelsesindsatsen af unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ved at udbygge samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

Administrationen vurderer på den baggrund, at det er realistisk, at min. 45 unge kommer i uddannelse eller ordinært arbejde i løbet af 2015.

Langtidsledige (ledige der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger)

Solrød Kommune har i 2014 haft et faldende antal langtidsledige og havde i december 2013 i alt 137 langtidsledige ud af i alt 444 jobparate ledige. På baggrund af denne prognose skønner administrationen, at langtidsledigheden i december 2015 vil være på max 100 fuldtidspersoner. Dette svarer til et fald på 27 % fra december 2013 til december 2015.

Personer på kanten af arbejdsmarkedet (personer som tilkendes førtidspension)

I januar 2013 trådte fleksjob- og førtidspensionsreformen i kraft. Reformen har medført, at en række borgere er overgået til såkaldte ressourceforløb i stedet for at blive tilkendt førtidspension. Da et ressourceforløb varer mellem 1 og 5 år, forventer administrationen, at en del ressourceforløb vil blive afsluttet i løbet af  december 2015. Nogle af de ressourceforløb vil føre til tilkendelse af en førtidspension. På den baggrund vurderer administrationen, at der vil blive tildelt max 28 førtidspensioner i løbet af 2015, svarende til samme antal som i 2013.

Virksomhedsindsats (ledige som er i virksomhedsvendt aktivering)

Med den økonomiske krise gennem de seneste par år har det været svært at få borgere i ordinært arbejde, men også at oprette virksomhedspraktikpladser og løntilskudsansættelser til ledige borgere, idet virksomheder, som har afskediget ansatte, ikke har samme mulighed for at tage ledige borgere i praktik og løntilskud. Administrationen vurderer dog, at det er realistisk med en målsætning på min. 150 virksomhedsvendte placeringer i december 2015, svarende til en stigning på 12,8 % fra december 2013 til december 2015.

 

  Dec. 2013 Nyeste tal Forslag for dec. 2015 Stigning/fald
Antal unge uden uddannelse (unge under 30 år som kommer i job eller uddannelse i løbet af 2015) Nyt mål I december 2014 havde Solrød Kommune fået 31 ledige i job/uddannelse i løbet af 2014 Min. 45  Nyt mål
Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet (personer som tilkendes førtidspension) 28 I november 2014 havde Solrød Kommune 16 personer, som havde fået tilkendt førtidspension i 2014 Max. 28 Samme antal som i december 2013
Antal langtidsledige 137 I oktober 2014 havde Solrød Kommune 98 langtidsledige Max. 100 -27 %
Virksomhedsindsats (antal personer i virksomhedsvendt aktivering) 133 I oktober 2014 havde Solrød Kommune 139 ledige, som var i virksomhedsvendt aktivering Min. 150 +12,8 %

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Beskæftigelsesplan 2015   Åben

2.  Lokalplan 323.5 Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej, med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 – Forslag til revision

Acadresag nr. 14/14569

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Forslag til revision af Lokalplan for Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej (323.5) med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025, med henblik på at sende det i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til revision af Lokalplan for Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej (323.5) med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra den 30. januar 2015 til den 27. marts 2015.
 2. Forslag til Lokalplan for Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej (323.5) med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 ikke miljøvurderes.
 3. Der afholdes borgermøde om forslag til revision af Lokalplan for Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej (323.5) med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025, mandag den 2. marts 2015 kl. 19.00 i kantinen på Solrød Rådhus.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt med bemærkningen om, at tidspunktet for borgermødet d. 2. marts 2015 flyttes til kl. 19.30.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2011 vedtog Byrådet Lokalplan 323.4 for Idrætsfaciliteter på Lerbækvej. Denne lokalplan sikrede de planmæssige rammer for, at ejendommen kunne omdannes fra tidligere administrations- og lagerboliger til idrætsformål. Derudover gav lokalplanen mulighed for opførelse af en ny idrætshal i tilknytning til de tidligere lagerbygninger.

Ejendommen er siden ombygget og anvendes nu til idrætsformål i form af sportshal, trænings-, klub- og administrationslokaler.

I september 2014 kontaktede ejerne Solrød Kommune med ønsket om at få revideret den nuværende lokalplan. Behovet for revision af lokalplanen tager udgangspunkt i et konkret projekt med udvidelse af anvendelses- og byggemuligheder samt ændrede sti- og parkeringsforhold i lokalplanområdet (se placering af lokalplanområdet på kort i lokalplanforslaget). Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog på møde den 29. september 2014 at igangsætte revision af lokalplanen.

Lokalplanforslaget

Ønsket om at opføre et nyt halbyggeri i tilknytning til eksisterende bygninger er i overensstemmelse med intentionerne i den gældende lokalplan for området. Omfanget af den ny bebyggelse samt anvendelse til kulturfaciliteter og de ændrede vej-, sti- og parkeringsforhold i området gør imidlertid, at der er behov for at udarbejde en revideret lokalplan for at sikre det planmæssige grundlag for, at det påtænkte projekt kan realiseres.

I forbindelse med revisionen af lokalplanen foreslås det, at alle ejerens matrikler omfattes i én samlet lokalplan.

Bebyggelsen

Ejeren påtænker at opføre et nyt halbyggeri i den nordligste del af lokalplanområdet. Bygningen, der foreslås etableret i kobber og beton for at skabe samhørighed med den eksisterende bebyggelse, skal anvendes til sports- og kulturfaciliteter samt til bespisning af gæster i forbindelse med arrangementer. Det forventes, at bygningen til enkeltstående større arrangementer vil kunne rumme ca. 2.500 tilskuere.

Den foreslåede bygningsfacade mod Tåstrupvej flugter med de nuværende bygninger. Dog vil lysbånd og lignende mindre partier rykkes nærmere Tåstrupvej, blandt andet for at skabe variation i facaden.

For at sikre tilstrækkelig frihøjde i hallen samt en god udsigt, også ud over støjvolden, foreslås bygningen opført med en højde på op til 16,5 meter.

Vej-, sti og parkeringsforhold

I Lokalplan 323.4 er der udlagt areal til et stiforløb, der skal sikre forbindelse mellem Tåstrupvej og tilkoblingen til stiføringen under Køge Bugt motorvejen. Efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 323.4 har Byrådet besluttet at sløjfe den pågældende stiforbindelse under motorvejen. Dette medfører, at der ikke længere er behov for at anlægge dette stiforløb. For at tilpasse dette lokalplanforslag til de faktiske forhold i området foreslås det, at stiforbindelsen omdannes til et ensrettet vejforløb med tilknyttede parkeringsbåse, der skal bidrage til at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling efter opførelsen af det nye halbyggeri. Da den mulige nye bebyggelse til dels foreslås etableret på arealer, der i gældende lokalplan er udlagt til parkeringspladser, skal den nuværende parkeringsplads på matr.nr. 17v udvides for at sikre et tilfredsstillende antal parkeringspladser, der kan betjene det nye halbyggeri. I alt vil der blive anlagt mindst 35 nye parkeringspladser i forbindelse med det nye halbyggeri. På baggrund af parkeringsnotatet, der er vedhæftet som bilag, vurderer administrationen, at dette vil være tilstrækkeligt for at sikre en tilfredsstillende parkeringsdækning for den fremtidige hverdagsbrug af sports- og kulturfaciliteterne.
Ved afholdelse af enkelte større arrangementer med op til 2.500 tilskuere, vil der forventeligt ikke være tilstrækkelige parkeringspladser i lokalplanområdet. I disse tilfælde vil det være nødvendigt for ejerne/arrangørerne at sikre alternative parkeringsløsninger, eksempelvis ved indsættelse af shuttlebusser.

Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplanområdet er beliggende i hhv. Rammeområde 323 og 323 A i Kommuneplan 2013-2025, hvor den maksimalt tilladte bygningshøjde er 14,5 meter. I lokalplanforslaget foreslås byggeri i Rammeområde 323 i op til 16,5 meters højde. Lokalplanforslagets indhold er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for bygningshøjde. På den baggrund er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der tillader byggeri i op til 16,5 meters højde inden for Rammeområde 323.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at den nye lokalplan kun i uvæsentlig grad ændrer på de overordnede anvendelsesmuligheder for lokalplanområdet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej – med tilhørende kommuneplantillæg – Forslag   Åben    Screening – Skema   Åben    Parkeringsnotat   Åben

3.  Lokalplan 315.4, Solrød Strandvej 18-22 med tilhørende kommuneplantillæg – Forslag

Acadresag nr. 12/19447

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan for Solrød Strandvej 18-22 (315.4) med tilhørende Kommuneplan tillæg nr. 3 for rammeområde 315 (Solrød Strandvej 18-22) skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til Lokalplan for Solrød Strandvej 18-22 (315.4) med tilhørende Kommuneplan tillæg nr. 3 for rammeområde 315 B (Solrød Strandvej 18-22) godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i perioden fra 6. februar 2015 til den 3. april 2015.
 2. Forslag til Lokalplan for Solrød Strandvej 18-22 (315.4) med tilhørende Kommuneplan tillæg nr. 3 for rammeområde 315 B (Solrød Strandvej 18-22) ikke miljøvurderes.
 3. Der afholdes borgermøde om forslag til Lokalplan for Solrød Strandvej (315.4) med tilhørende Kommuneplan tillæg nr. 3 for rammeområde 315 B (Solrød Strandvej 18-22), torsdag den 12. marts 2015 kl. 19:30 i kantinen på Solrød Rådhus.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales med den bemærkning om, at der findes en anden dato for borgermødet.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt med den bemærkning, at borgermødet afholdes mandag d. 16. marts 2015 kl. 19.30.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommene har i foråret 2014 rettet henvendelse til Solrød Kommune med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for Solrød Strandvej 18-22 (se placering i Lokalplanforslaget side 5 samt på Kortbilag 2), der giver mulighed for, at ejendommene kan indrettes til fitnesscenter el. lign. publikumsorienterede formål, restaurant (inkl. take-away), Business to Business salg (også kaldet B2B, som er salg mellem virksomheder, f.eks. lager til butik) og boliger i 2 etager udover de eksisterende gældende muligheder for ejendommene, samt at der gives en bebyggelsesprocent på 40. Den 10. juni 2014 besluttede Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et forslag til ny lokalplan samt kommuneplantillæg for ejendommene på baggrund af ovennævnte henvendelse i foråret 2014.

Lokalplanforslaget

Vedlagte lokalplanforslag har til formål at skabe det planmæssige grundlag for, at ejendommene Solrød Strandvej 18-22, matr.nr. 36g og 36k, kan indrettes til boliger i op til 2 etager, liberalt erhverv, sundhedsfremmende formål (f.eks. fitnesscenter), restaurant inkl. take-away (ikke drive-in) el. lign. publikumsorienterede formål samt formål til B2B. Se Kortbilag 1, 2 og 3 i vedlagte forslag.

Lokalplanområdet er beliggende ud til Solrød Strandvej mod øst, og afgrænses af parcelhusgrunde mod nord og syd, samt Håndværkervej med parcelhuse mod vest.

Lokalplanforslaget fastlægger rammerne for en mulig udvidet anvendelse for områdets eksisterende bebyggelse til at omfatte de ovennævnte formål. Lokalplanforslaget fastlægger endvidere rammerne for mulig fremtidig udstykning af matriklerne til nye boligejendomme i op til 2 etager (max. 8 m højt målt fra terræn til tagryg) med mulighed for erhverv i stueetagen ud mod Solrød Strandvej. Matriklerne kan udstykkes i en grundstørrelse på ned til 350 m². Da der ikke er konkrete planer for nybyggeri, fastlægges i lokalplanforslagets bestemmelser, at en udstykning og opførelse af nybyggeri kræver fremsendelse af detailprojekt til godkendelse af administrationen. Lokalplanforslaget fastlægger rammerne for en bæredygtig udvikling i området iht. intentionerne i Kommuneplan 2013-2025 ved at muliggøre opførelse af lavenergibyggeri.

Gældende lokalplan 701.1, Strandvejen, § 6 stk. 2 fastlægger bebyggelsesprocenten til 25. Der er i området en høj udnyttelsesgrad af grundene, og eksisterende bebyggelse på matr.nr. 36k har en bebyggelsesprocent på 40,2. En bebyggelsesprocent på 40 er derfor ikke fremmed for området som helhed. Lokalplanforslaget ændrer bebyggelsesprocenten til max. 40 for lokalplanområdet under ét. Lokalplanforslaget ophæver lokalplan 701.1, hvad angår bestemmelserne for matriklerne 36g og 36k ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 21. juli 2004 forpligtes offentlige myndigheder til at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening af lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplan tillæg nr. 3 har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en ny miljøvurdering. Dette begrundes i, at den ændrede anvendelse ikke giver betydelige ændringer i nærmiljøet i forhold til de eksisterende forhold.

Kommuneplantillæg

Ejendommen er beliggende inden for rammeområde 315 i Kommuneplan 2013-2025. Her fremgår det, at området må anvendes til boligformål (åben-lav og tæt-lav), offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper (f.eks. liberalt erhverv), der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. De eksisterende rammebestemmelser for bebyggelsesprocenten er i dag fastsat til 30 % for den enkelte åben-lav ejendom, fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel, og max. 40 % for den enkelte tæt-lav ejendom.

Derfor er der i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025, der udover eksisterende anvendelse også omfatter Business to Business salg (B2B), sundhedsfremmende formål (f.eks. fitnesscenter), restaurationsformål med take-away (ikke drive-in) el.lign. publikumsorienterede formål samt etageboliger i op til 2 etager, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Rammebestemmelserne for bebyggelsesprocenten er i kommuneplantillægget ændret til max. 40 % under ét for lokalplanområdet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Forslag til lokalplan 315.4, Solrød Strandvej 18-22, med tilhørende tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025   Åben

4.  Principiel tilladelse til lysdæmpning af nye områdebelysninger – i stedet for natslukning

Acadresag nr. 13/15690

Beslutningstema

Byrådet skal tage principiel stilling til muligheden for at udføre lokal natdæmpning af ny energirenoveret udebelysning, som alternativ til vedtaget natslukning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Grundejerforeningen Maglekæret får tilladelse til at dæmpe deres nye energirenoverede udebelysningen i nattetimerne, og derved opretholde belysningen i natslukningsperiode.
 2. Tilladelsen er betinget af, at det lokale energiforbrug i Grundejerforeningen Maglekæret er uændret i forhold til eksisterende budget inkl. natslukning.
 3. Tilladelsen er gældende fra 2015 og indtil videre, idet Byrådet dog til enhver tid har mulighed for at ændre det eksisterende serviceniveau på udebelysningen.
 4. Administrationen bemyndiges til at lave tilsvarende aftaler med øvrige private foreninger og vejlaug i takt med kommende energirenoveringer af belysningsanlæggene i kommunen.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af de private belysningsmaster i Grundejerforeningen Maglekæret (se bilag 1), har bestyrelsen valgt at opsætte lyskilder, som har mulighed for at dæmpe belysningen i nattetimerne. Foreningens belysningsmaster er en del af den samlede belysning i kommunens byzone, hvor driften af belysningen sikres og betales af Solrød Kommune ved kontrakt med SEAS-NVE.

Således har bestyrelsen i Grundejerforeningen Maglekæret valgt at investere en smule mere i deres nye belysningsanlæg for at få en fleksibilitet i belysningsmulighederne, idet man har et stort ønske om at få området belyst i de nattetimer, hvor Byrådet har besluttet, at der skal være natslukket i 2015.

SEAS-NVE har oplyst, at der hverken bliver nogen energimæssig eller driftsmæssig ekstraomkostning ved at udnytte den nye belysningsteknik, som foreningen har investeret i.
Grundideen er, at lysdæmpningen sparer 50% energi. Herved kan der eksempelvis vælges at lysdæmpe i 8 af nattens timer – som derved kan finansiere 4 timers tænding. Energiforbruget over perioden vil forblive det samme, som inden dæmpningen blev igangsat.

Det er administrationens vurdering, at muligheden for at kunne opleve lysdæmpning i Grundejerforeningen Maglekæret, vil give øvrige private foreninger og vejlaug bedre argumenter for at investere i den nødvendige dæmpningsteknik til nye energibesparende private belysningsanlæg, hvis der er mulighed for at få lokal belysning hele natten.

Og såfremt andre private foreninger eller vejlaug ønsker at opnå tilsvarende mulighed for fuld natbelysning ved renoveringer til energibesparende belysningsenheder, foreslår administrationen, at SEAS-NVE og administrationen samlet vurderer om ovenstående beskrevne energikrav kan opfyldes, hvorved administrativ tilladelse kan meddeleles den pågældende forening eller vejlaug. Der vil således ikke kunne laves dæmpnings-aftaler ved belysningsanlæg, som endnu ikke er energirenoverede.

Der kan gå meget lang tid før lysdæmpningen kan være en mulighed alle steder inden for den samlede byzone, og derfor vurderes det, at der er behov for gode eksempler på lysdæmpning til inspiration for andre private foreninger og vejlaug. Grundejerforeningen Maglekærets initiativ understøtter således på den del af Budgetaftale 2015, som beskriver byrådets ønske om at sikre muligheden for at kunne dæmpe belysningen på veje og stier i Solrød Kommune.

Til orientering bliver alle kommunalt ejede renoverede belysningsanlæg udstyret med lysdæmpeteknik. Den kommunale del af udskiftningen er imidlertid afhængig af, at der også bliver udskiftet til nye energisparende anlæg på de private områder, da energibesparelser ved udskiftning fra eksempelvis lyskilder med 80 Watt-pærer til 30 Watt, skal finansiere renoveringen af den kommunalt ejede vej- og stibelysning.

Orientering om igangværende renovering af vej og stibelysning i kommunen

Foreningen Maglekæret er en af de mange private foreninger og vejlaug, som selv ejer belysningsenheder langs private veje og private parkeringspladser. Mange af disse belysningsanlæg er ved at blive renoveret af forskellige årsager – dels kan der ikke længere skaffes reservedele, hvis belysningsenhederne er 25-30 år gamle, dels kan der være problemer med at få tilstrækkelig sikring mod overgang i de elektriske installationer jf. Stærkstrømsreglementet. Disse mindstekrav til belysningsenhedernes tilstand er dels reguleret af kommunens kontrakt med SEAS-NVE, og dels reguleret af det marked, hvor reservedele nødvendigvis skal kunne købes.

Udgangspunktet for kommunens tilbudte drift af private belysningsanlæg er, at kvaliteten af den enkelte belysningsenhed skal have en standard, som ligger inden for det mindstekrav, der er indeholdt i kommunens aftale med SEAS-NVE.

Finansiering

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Bilag 1, Grf. Maglekæret – omfang af belysningsområde   Åben    Bilag 2, Oplysninger om forbrug af kwh i Maglekæret før og efter renovering   Åben

5.  Endelig godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri i henhold til lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst

Acadresag nr. 14/10054

Beslutningstema

Byrådet skal tage endelig stilling til projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri i henhold til lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst. Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos relevante interessenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri i henhold til lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst godkendes.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. (SFV) har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projektforslag om fjernvarmeforsyning af nybyggeri i henhold til lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst. Byrådet har den 25. august 2014 vedtaget, at administrationen kunne fortsætte sagsbehandlingen af projektforslaget, herunder sende forslaget i høring hos relevante parter.  Projektet har været i høring i 4 uger og skal nu endelig godkendes. Der er indkommet et høringssvar.

Projektforslaget

Projektforslagets område er identisk med området for lokalplan nr. 309.1, dvs. området er beliggende i Solrød Centers nordøstlige hjørne, se bilag. Området er afgrænset af Solrød Byvej mod nord, Solrød Strandvej mod øst og det øvrige Solrød Center mod syd. I lokalplanområdet er der planlagt at opføre en dagligvarebutik i stueplan samt 24 etageboliger – tilsammen med et estimeret årligt nettovarmebehov på 160 MWh ved fuld udbygning.

Til varmeforsyning af området skal anlægges en 135 m forsyningsledning, som skal kobles på den eksisterende fjernvarmeledning, der løber langs med Huginsvej. Den nye fjernvarmeledning skal løbe frem til en fælles vekslerstation for hele nybyggeriet. Herfra fordeles internt til rumopvarmning og varmt brugsvand til de enkelte boliger og erhvervsenheder. Der anmodes ikke om tinglysning til tilslutningspligt.

Ifølge bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektgodkendelsen) skal kommunen, som grundlag for en godkendelse af projektet, foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske virkninger samt vurdere eventuelle bemærkninger fra berørte parter.

I henhold til projektgodkendelsen kan kommunen kun godkende projekter, som har en positiv samfundsøkonomisk virkning. SFV anfører i projektforslaget, at forsyningen med fjernvarme har en positiv samfundsøkonomi sammenlignet med naturgas og individuel opvarmning med varmepumper som reference.

Administrationen har anmodet konsulentfirmet Planenergi om at foretage en vurdering af den samfundsøkonomiske beregning som SFV har vedlagt projektforslaget. Vurderingen er vedlagt sagen.

Planenergi konkluderer på baggrund af deres vurdering, at projektets samfundsøkonomi er positiv og robust, og at beregningen er i overensstemmelse med kravene i projektgodkendelsen. Kravet om positiv samfundsøkonomi er således opfyldt.

Projektforslaget har været i 4 uges høring hos relevante parter. Der er indkommet et høringssvar fra Naturgas HMN til projektforslaget i høringsperioden. Den samlede konklusion på høringssvaret er, at HMN opfordrer Solrød Kommune til at få en uvildig rådgiver til at vurdere de samfundsøkonomiske beregninger. Som anført ovenfor har administrationen bedt Konsulentfirmaet Planenergi om at foretage en vurdering af beregningen. HMNs bemærkninger er således imødekommet i sagsbehandlingen, og det er bekræftet, at kravet om positiv samfundsøkonomi er overholdt. På den baggrund indstiller administrationen, at projektet godkendes.

Finansiering

Sagen er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Projektforslag – SFV   Åben    Behandling af høringsssvar fra Naturgas HMN   Åben    Planenergi. Revideret vurdering af projektforslag Solrød Center NØ.   Åben

6.  Godkendelse af udvidelse af kredsen af kommuner i fremtidig beredskabsorganisation

Acadresag nr. 14/5750

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af kredsen af kommuner, der er gået sammen om af fusionere deres beredskaber.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kredsen af kommuner udvides med yderligere tre kommuner – Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj – med henblik på at etablere et fælleskommunalt § 60 selskab, der varetager opgaver vedrørende redningsberedskabet og eventuelle andre opgaver.
 2. Det fremtidige fælles beredskab kommer til at bestå af følgende kommuner: Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj.
 3. Der udpeges en interim (midlertidig) bestyrelse med borgmestrene fra de otte kommuner samt politidirektøren.
 4. Beredskabskommissionerne inddrages løbende og bliver hørt i processen.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 24. november 2014, at der igangsættes en fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde. Dette skete på baggrund af en anbefaling fra KKR Sjælland om en opdeling i de nye beredskabsenheder i regionen, som også åbnede op for en udvidelse med kommuner i KKR Hovedstaden.

Senere er der kommet en henvendelse fra Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj, som ønsker at være med i et fælles beredskab.

Interim bestyrelsen med borgmestrene fra Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde og politidirektøren har på et møde den 12. januar 2015 besluttet at anbefale de deltagende kommuner, at kredsen udvides.

Administrationen indstiller, at Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj igangsætter arbejdet med fusion af beredskaberne i de otte kommuner, så der etableres ét fælles beredskab. Der er en god sammenhængende geografi og infrastruktur i det kommende fælles beredskab. Det er forventningen, at den nye fælles beredskabsenhed fastholder de nuværende lokale serviceniveauer, men at normeringerne forventes tilpasset, da synergieffekterne skal høstes.

Kommunerne ønsker at igangsætte et analysearbejde, der skal anvendes som baggrund for etablering af vedtægter for den kommende organisation.

KL’s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2015 og beredskabsloven sammenfatter, at fælleskommunal varetagelse af beredskabsopgaven alene kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.


7.  Budgetlægning 2016-2019 – Procedure og tidsplan

Acadresag nr. 14/18683

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, den politiske budgetopfølgning i 2015 og processen i forhold til politiske mål for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2015 og budgetoverslagsårene 2017-2019 godkendes.
 2. Der forelægges Byrådet budgetopfølgning i 2015 pr. 31. marts, ved halvårsregnskabet pr. 30. juni og pr. 30. september.
 3. Politiske mål for 2016 behandles af udvalgene i juni 2015.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt notat med forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019, den politiske budgetopfølgning i 2015 samt politiske mål for 2016.

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2016-2019

De politiske hovedaktiviteter i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 er opdelt i 2 faser:

 • Faktafase, der løber fra foråret og hen over sommerferien.
 • Politikfase, der følger efter sommerferien.

Faktafasen er forberedende og anvendes til at tilvejebringe information og viden til brug for politikfasen:

 • Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og ledere.
 • Byrådets temamøde den 15. juni 2015.
 • Byrådets godkendelse af halvårsregnskab 2015 og forventet regnskab 2015 på mødet den 24. august 2015.

I politikfasen foregår den egentlige politiske drøftelse og vedtagelse af budgettet:

 • Byrådets budgetkonference den 28. august 2015.
 • Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling af budget 2016-2019 den 7. september 2015.
 • Byrådet afholder orienteringsmøde for alle brugerbestyrelser torsdag den 10. september 2015.
 • Byrådets 1. behandling af budget 2016-2019 den 14. september 2015.
 • Frist for politiske ændringsforslag til budgetforslaget den 21. september 2015.
 • Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 2. behandling af budget 2016-2019 den 28. september 2015.
 • Byrådets 2. behandling af budget 2015-2019 den 5. oktober 2015.

Kommunernes økonomiske rammevilkår må forventes at fortsætte uændret. Det betyder, at der som udgangspunkt er nulvækst. Det kan i princippet oversættes til at servicerammen er uændret, hvilket betyder, at nye tiltag og demografiske ændringer skal finansieres ved omprioriteringer.

Der er i aftale om budget 2015-2018 bestilt et handlekatalog hos administrationen som optakt til budgetlægningen for 2016, der anviser veje til en forbedret driftsbalance.

Kommunerne har siden budgetlægningen for 2009 praktiseret en ”faseopdelt budgetlægningsproces”, hvilket har medført en mere forpligtende samarbejdsproces kommunerne imellem med henblik på at overholde økonomiaftalen og de fastlagte rammer jf. budgetloven.

Procedure og tidsplanen følger principperne i kommunens styringsmodel og erfaringerne fra tidligere år, ligesom der er taget hensyn til den faseopdelte budgetlægning i regi af KL.

Den politiske budgetopfølgning i 2015

Den politiske budgetopfølgning i 2015 vil ske via budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, pr. 30. juni 2015 (halvårsregnskabet) og pr. 30. september 2015.

Ved budgetopfølgningerne foretages et skøn over forventet regnskabsresultat for 2015, overførsel af driftsmidler (ØD-midler m.m.) til 2016 og en vurdering om rammen til serviceudgifter i budget 2015 kan overholdes.

Resultatet af budgetopfølgningerne vil blive behandlet på møderne i maj, august og november måned 2015.

Politiske mål

Opfølgning på de politiske mål for 2014 indgår i Årsberetning 2014. Administrationen vil udarbejde forslag til politiske mål for 2016, der behandles i de respektive udvalg i juni måned.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019   Åben

8.  Dannelse af børnehaveklasser skoleåret 2015/16

Acadresag nr. 14/12606

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes på kommunens folkeskoler i skoleåret 2015/16.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Der oprettes 3 børnehaveklasser på Havdrup skole, 5 på Uglegårdsskolen og 4 på Munkekærskolen, i alt 12 klasser.
 2. Alle ansøgninger om dispensation for skoledistrikt imødekommes.
 3. Merudgiften på 255.000 kr. til den 12. børnehaveklasse finansieres i 2015 indenfor budgetrammen til undervisning.

Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 12. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er i alt indskrevet 275 børn til børnehaveklasserne pr. 1. august 2015. I forhold til elevtalsprognosen 2014 er elevtallet steget med 10 elever.

I alt er der søgt om dispensation for 15 børn fra det skoledistrikt, de bor i. De 15 børn er indregnet i elevtallene.

Elevtallet på Havdrup skole bliver 65 elever til 3 klasser. 1 barn har søgt dispensation til Havdrup skole.

Elevtallet på Uglegårdsskolen bliver 117 elever til 5 klasser. 9 børn har søgt dispensation til Uglegårdsskolen, 2 med større søskende på skolen, 3 uden og 4 fra andre kommuner.

Elevtallet på Munkekærskolen bliver 93 elever til 4 klasser. 5 børn har søgt dispensation til Munkekærskolen, 1 med større søskende og 4 uden.

Byrådet besluttede i 1997 følgende retningslinjer for optagelse af børn i en anden skole end distriktsskolen i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker:

 1. a. Søskende har 1. prioritet.
  b. Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, jf. punkt 2.
 2. Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige at afstanden mellem hjem og skole er afgørende.
 3. Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres senest den 1. januar i optagelsesåret.
 4. Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede i 2004, at der på planlægningstidspunktet i januar kunne planlægges ud fra maksimalt 26 elever pr. klasse, men dog så fleksibelt, at der ved skolestart i august i særlige tilfælde kan dispenseres herfra.

Ved henvendelse om dispensation for skoledistrikt efter vedtagelse af klassedannelsen, skrives børnene op på en venteliste på skolen. Umiddelbart inden skolestart, når skolen har overblik over eventuelle til- og fraflytninger hen over sommeren, tilbydes optagelse efter ovenstående retningslinjer.

Oprettelse af 12 klasser vil medføre en merudgift, da der i budgettet kun er forudsat oprettelse af 11 klasser. Merudgiften i 2015 udgør 255.000 kr. for perioden august – december 2015. I 2016 vil merudgiften udgøre 357.000 kr. Ændringen indarbejdes i budget 2016 – 2019.

Skolelederne påpeger at det er uhensigtsmæssigt at børnehaveklasserne kun er normeret med skolepædagoger i halvdelen af undervisningstiden, dvs. 10 timer ugentligt. Hvis 12 klasser skal normeres med skolepædagoger i 25 timer ugentligt vil udgiften blive 2.056.000 kr. årligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Af den samlede merudgift i skoleåret 2015/16 vedrører de 255.000 kr. perioden 1. august til 31. december 2015. Beløbet kan finansieres af kontoen vedr. bidrag for elever på privatskoler. I 2016 vil merudgiften udgøre 357.000 kr. Ændringen indarbejdes i budget 2016 – 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Oversigt over elevtal i børnehaveklasserne   Åben

9.  Uglegårdsskolen, ombygning af SFO – Anlægsbevilling

Acadresag nr. 13/9870

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af den eksisterende ”Uglegården SFO” til klubformål og indretning til faget Design og Håndværk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.034.000 kr. frigives til ombygning af den nuværende Uglegårdens SFO (UFC) til klubformål og indretning til faget design og håndværk.

Beslutning i Familie- og uddannelsesudvalget den 12. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 19. januar 2015

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er i skoleudbygningsplanen for Uglegårdsskolen i perioden 2014 – 2015 afsat et samlet rådighedsbeløb på 39.220.000 kr. til etablering af indskolingshuset Uglehuset og ombygning af eksisterende Uglegårdskolens SFO (UFC) til klubformål og indretning af lokaler til det nye fag design og håndværk, jf. den nye folkeskolereform, når Uglehuset er klar til at modtage børnene, som i byggeperioden har skoledag og fritid i UFC.

Ud af det samlede rådighedsbeløb på 39.220.000 kr. resterer der, prisfremskrevet 2.034.000 kr. der er planlagt anvendt til ombygningen af UFC, når børnene flyttes til Uglehuset pr. 1. april 2015.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2015.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag
   Design og håndværk – Økonomisk overslag.   Åben    Skitseforslag, rev. 4 – Uglegårdens SFO.    Åben

10.  Behov for midlertidige boliger til flygtninge

Acadresag nr. 14/18406

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status for behovet for midlertidige boliger til flygtninge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 26. januar 2015

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har gennem de seneste par år oplevet en markant stigning i kvoten af flygtninge. Lige nu sker den voldsomme vækst som følge af udviklingen i Syrien. Det har medført et pres på kommunens midlertidige boliger, og der er derfor akut behov for yderligere udvidelse af antallet af midlertidige boliger til flygtninge.

Hvert år får kommunen fra Udlændingestyrelsen besked om, hvor mange flygtninge den skal modtage. Det udmeldte antal har ændret sig løbende, hvilket gør det vanskeligt for administrationen at være på forkant med behovet for boliger. De konkrete udmeldinger om nye flygtninge, der er på vej, kommer typisk med en måneds varsel.

Solrød Kommunes kvote for 2015 er p.t. 33 flygtninge, men den kan ændre sig i løbet af året, i lighed med 2014, hvor kvoten blev øget med 50 %.

Byrådet besluttede den 24. november 2014, at den nedlagte Solbo børnehave i Havdrup blev taget i anvendelse til midlertidige flygtningeboliger. Medio december 2014 var alle pladser i Solbo besat. Solrød Kommune har således alle eksisterende flygtningeboliger besat inkl. 2 værelser på Lindevej.

I februar forventer kommunen at mangle plads til 6 flygtninge, dertil kommer 2 familiesammenføringer. Der er hele tiden bevægelse i pladserne, idet der løbende arbejdes på at finde permanente lejeboliger til de flygtninge, som bor i de midlertidige boliger. Men tilgangen har i de seneste måneder været større end afgangen, idet der er meget få ledige almene lejeboliger i Solrød Kommune. Det må formodes, at denne tendens vil fortsætte, hvorfor det skønnes, at der vil være et yderligere behov for ca. 10 pladser i løbet af de kommende 3-4 måneder, hertil kommer familiesammenføringer.

Muligheder for løsning af problemstillingen

Administrationen har siden november 2014 arbejdet med forskellige løsninger. Der arbejdes lige nu videre med flere af nedenstående spor.

 1. Der er annonceret og søgt efter egnede private boliger/sommerhuse til leje.
 2. Muligheden for at udnytte kommunens eksisterende ejendomme er også undersøgt, den eneste mulighed p.t. er Jersie Skole, som dog er sat til salg. Skolen er 100 % til rådighed til april 2015, men er dog allerede nu delvis tom. Skolen kan via en administrativ dispensation fra Lokalplanen anvendes til boliger. Der skal i lighed med Solbo Børnehave iværksættes en nabohøring på 14 dage. Der kan peges på 2 muligheder på skolen. Der kan etableres 3 midlertidige flygtningeboliger i den ældste bygningsmasse, hvor der er nogle ubenyttede lokaler, inkl. køkken. Den eksisterende SFO-bygning kan med kun lidt ombygning ibrugtages til 11 boliger.
 3. Der kan investeres i ejerlejligheder, rækkehuse eller parcelhuse.
 4. Der kan opsættes beboelsespavilloner på kommunal grund. Det skal bemærkes, at en løsning med beboelsesvogne ikke er mulig, idet disse kun er godkendt til beboelse få uger.
 5. Der kan benyttes hotel/hostel, men det er en udfordring, at disse ikke er beliggende i Solrød Kommune.

Problemstillingen med at finde egnede boliger til flygtningen er ikke unik i Solrød, alle landets kommuner arbejder med denne opgave. Der er derfor også indgået en aftale mellem KL og Regeringen, hvor der på flere områder arbejdes med at lette nogle af de formkrav, der ligger indenfor planloven samt kommunernes låne- og deponeringsregler i forbindelse med boliger til flygtninge. Derudover kigges der på adgangen til at anvende privat udlejning, tomme ældreboliger samt almene kollektive bofællesskaber.

Den videre proces

Byrådet vil i februar måned blive præsenteret for en sag, der giver et større indblik i på hvilken måde, der fremadrettet kan skaffes flere boliger til flygtninge, herunder den tilknyttede økonomi.

Der vil for alle løsninger blive sikret en god information til de nærmeste naboer til de løsninger, der måtte blive valgt. Og i forhold til en eventuel brug af Jersie Skole, vil der allerede i februar måned blive arrangeret en informationsaften, fordi der i det tilfælde kan blive tale om en lidt større samling af flygtninge end tilfældet omkring enkeltstående lejligheder eller huse.

Finansiering

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.


11.  Resultat af udbud af storparcel 12 og 13 i Trylleskov Strand – Anlægsbevilling (Lukket)

12.  Midlertidige boliger til flygtninge (Lukket)

13.  Udbud af indsamling af affald fra husstande samt drift af genbrugsplads (Lukket)

14.  Meddelelser (Lukket)

15.  Byrådets time (Lukket)

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.