Skøn natur en halv time til København får mange unge familier til at vælge at slå sig ned i kommunen. Statistikken viser, at de unge familier ofte vælger at få flere børn, når de er flyttet til Solrød – Solrød Kommune har løbet af de seneste fem år været placeret som en af de kommuner, hvor indbyggerne får flest børn per indbygger i kommunen.

Det betyder, at vi skal have et særligt fokus på udviklingen af tilbud til børn og deres forældre, så en god og tryg barndom er en selvfølge. Det indebærer en langsigtet planlægning med øje på normeringer i vuggestuer og børnehaver, klassestørrelser og kapacitet på skolerne, sikre skoleveje og gode fritidsaktiviteter.

SF Solrød arbejder for
• Minimumsnormeringer på maksimalt seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne.
• Klassestørrelser på højst 24 i hver klasse
• SFO og klubber med normeringer på maksimalt ni børn per voksen
• Sikre skoleveje
• Ungdomsboliger

Dagtilbud og skoler

Et særligt fokusområde for SF i perioden 2018-2021 var et kvalitetsløft af vores dagtilbud og i vores skoler, hvor der bl.a. er brug for, at der bliver flere ressourcer til mere og uddannet personale i vores institutioner, og at vi får udskiftet nedslidte møbler i vores skoler. SF Solrød støttede et tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i 2019 med det formål, at taksten først steg per 1.7. og dermed med fuld effekt fra 2020.

Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling. Derfor skal vi sikre, at der er tid og uddannet personale i Solrøds pasningstilbud til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år. Daginstitutionerne bidrager i høj grad til at modvirke negativ social arv blandt de børn, der kommer fra ressourcesvage familier. Samtidig er de vigtige for integrationen af børn med anden etnisk baggrund. Solrød har for lille en andel af uddannet personale i forhold til ikke uddannet personale, og SF Solrød vil arbejde aktivt for, at kommunen får en strategi for, hvordan vi kan uddanne mere personale.

Eva Rosenbæk Svane

SF Solrød var i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020 med til at aftale et generelt løft af et rammebeløb pr. elev med 100 kr., hvilket svarer til 263.300 kr. i 2020 stigende til 285.400 i 2023.

Men vi skal gøre mere. SF Solrød stillede i forbindelse med beslutningerne omkring opstart af 0.-klasser 2021/2022 forslag om at oprette en ekstra klasse på Munkekærskolen, så klassekvotienten kunne sænkes fra de planlagte 26 børn i fire spor til 21 børn i fem spor uden at nedprioritere familiernes skolevalg. Dette også med øje for, at Trylleskovsområdet vokser i disse år, og vi kan forvente en øget tilstrømning af yngre elever til Munkekærskolen.

Vi skal planlægge langsigtet, så der er plads til de nye små Solrød-borgere, når de starter i skole. Det er vigtigt, at vi prioriterer familiernes skolevalg, og at der er både plads og tid til børnene i klasserne. Det sikrer vi med et loft på normeringer på 24 børn i klasserne.

Børnene skal have gode tilbud for leg og læring i trygge omgivelser, så de kan slappe af, når skoledagen er forbi. Fritidsfællesskaberne skal fylde mere i dagen. Det understøtter vi med normeringer i skolefritidsordninger og fritidshjem på højst ni børn per voksen og ved sætte et loft over forældrebetalingen i skolefritidsordningerne på 40 procent, så alle forældre har råd til at sende deres børn i skolefritidsordning.

Ungeområdet

De unge skal have kontakt med kompetente voksne, som har tid til at de unge, og som de unge kan have tillid til. Fritidsklubberne i Solrød skal have dygtige voksne og spændende tilbud til de unge, som understøtter fritidsfællesskaberne.

Udsatte børn, unge og deres familier har vi et særligt ansvar for at hjælpe. Udsatte familier skal ikke overlades til sig selv, men styrkes, bl.a. gennem en styrkelse af sundhedsplejen og massiv støtte til at få familielivet til at fungere. Og så skal vi sikre, at børnene guides over i gode dagpasningstilbud fra en tidlig alder. Solrød skal have en stærk PPR-afdeling, der kan sikre støtte og vejledning til udsatte og sårbare børn og unge og et godt udbygget SSP-samarbejde.

Farif Faizi

SF har i perioden 2018-2021 været med til at prioritere ungeområdet med ekstra midler til en ungeprojektmedarbejder som en del af et nyt og spændende ungeprojekt med kommunens unge i fokus. I projektet indgår også en fritidskoordinator, der finansieres ved omprioriteringen inden for UngSolrød’s eksisterende budget. Der er endvidere ekstra midler til en ungementor under PPR, som skal hjælpe unge med mentale udfordringer godt på vej. SF Solrød vil fortsat støtte disse og lignende initiativer.

Kilde: Farid Faizi og Eva Rosenbæk-Svane, kandidater til Kommunalvalg 2021 for SF Solrød
Tlf. 2429 3375, hjemmeside: www.sf.dk/partiforeninger/solrod

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.