På mandag den 16.dec 2019 skal byrådet tage stilling til behandling af medlemsforslag fra Emil Blücher (I) om bindende folkeafstemning om ændret lokalplanforslag for Solrød Erhvervskile.

Emil Blücher (I) har stillet følgende medlemsforslag:
“Det foreslås at:
  1. Der afholdes bindende kommunal folkeafstemning jf. den kommunale og regionale valglovs kapitel 11 a.
  2. Folkeafstemningen afholdes den 25/02/2020
  3. Følgende spørgsmål angives på stemmesedlen: Skal Solrød Kommune vedtage “revideret lokalplanforslag 702.1 for Solrød Erhvervskile”?
Baggrund:
I flere høringssvar til “ændret lokalplanforslag 702.1 for Solrød Erhvervskile”, efterspørges en folkeafstemning om hvorvidt Solrød Kommune skal vedtage lokalplanen.
Under “byrådets vision” på Solrød Kommunes hjemmeside, står det skrevet at “…åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv er et vigtigt pejlemærke. Vi lytter – og sammen og i dialog med borgere og erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger og den størst mulige værdi. Det gælder både der, hvor borgere og virksomheder møder kommunen i hverdagen, og når det handler om kommunens overordnede udvikling.”.
Hvorvidt at der skal gives mulighed for et transport- og logistikcenter på den påtænkte placering, er ene og alene op til Solrød Byråd. At staten således tillader anvendelse af området til dette formål, er ikke ensbetydende med at Solrød Kommune har pligt til at tillade denne anvendelse.
Borgmester Niels Hörup, har i Dagbladet Børsen udtalt, følgende: “Jeg anerkender ikke, at befolkningen er imod. Det gør jeg ganske enkelt ikke, men jeg anerkender, at lokale borgere bringer det på dagsordenen”.
Jeg deler langt fra denne opfattelse. Demonstration, underskriftsindsamling, 100 høringssvar, samt det mest besøgte borgermøde gennem mine 6 år som byrådsmedlem, vidner om en massiv folkelig modstand mod projektet.
I min optik er det eneste rigtige i denne sag derfor, at udskrive en bindende kommunal folkeafstemning, som tager stilling til hvorvidt det reviderede lokalplanforslag skal vedtages.”
Administrationens bemærkninger
Idet der er meget lidt praksis på området, og da medlemsforslaget fra Emil Blücher (I) er et forslag med betydning for et andet punkt på dagsordenen til byrådsmødet den 16. december 2019, har administrationen forhørt sig hos Social- og Indenrigsministeriet i forhold til den styrelsesretlige proces i denne forbindelse. Social- og Indenrigsministeriet har vejledende oplyst, at et forslag om en bindende kommunal folkeafstemning vedrørende et punkt, som behandles på samme møde, proceduremæssigt skal behandles som et ændringsforslag, som skal behandles, inden der træffes beslutning om hovedspørgsmålet, som for den konkrete sag er vedtagelse af lokalplansforslaget om Solrød Erhvervskile.
Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.