Solrød Kommune sætter nu gang i arbejdet med en ny lokalplan, som sætter rammerne for et muligt nyt biogasanlæg i kommunen.

I februar 2020 modtog Solrød Kommune fra Bigadan A/S, som ejer Solrød Bioenergi Aps, en anmodning om at sætte gang i lokalplanlægningen for et biogasanlæg beliggende vest for det eksisterende Solrød Biogas A/S på Åmarken.

Når kommunen modtager en anmodningen om at få udarbejdet en lokalplan, som er i overensstemmelse med den gældende kommuneplansramme, så er kommunen forpligtet til inden for et år at have lavet et lokalplanforslag.

Det er tilfældet her, hvor kommuneplanrammen for området, der blev vedtaget i 2012, siger, at området kan anvendes til “teknisk anlæg som biogas med tilhørende funktioner”. Derfor vedtog et flertal i byrådet på byrådsmødet den 27. april 2020 at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan, som sætter rammerne for et muligt nyt biogasanlæg.

“Regeringen og et enigt Folketing har et mål om, at vi i Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, og hvis det skal lykkes, skal vi hver især bidrage – både på privat og kommunalt plan. Klimarådet har peget på, at netop biogas er en vigtig del af den grønne omstilling, derfor giver det også rigtig god mening at definere rammerne for et eventuelt nyt biogasanlæg på det uudnyttede område, som i kommuneplanrammen netop er udlagt til fx biogasproduktion. Det er ikke ensbetydende med, at der kommer et biogasanlæg, det betyder blot, at vi sætter rammerne for et eventuelt nyt anlæg,” siger borgmester Niels Hörup

Beslutningen betyder, at Solrød Kommune vil starte op på lokalplan-processen og i samarbejde med Bigadan A/S afholde et dialogmøde med naboer og andre interessenter. Med afsæt i borgernes reaktioner vil Solrød Kommune efterfølgende lave et lokalplanforslag til politisk behandling. Hvis det forslag bliver godkendt, bliver det sendt i offentlig høring, og det er planen, at der i høringsperioden vil være et borgermøde. Med afsæt i høringen vil Solrød Kommune efterfølgende lave et forslag til en lokalplan.

Hvis projektet herefter bliver en realitet, vil det betyde, at biogasanlægget kan beskæftige omkring 15 personer i produktion, transport og service, og at anlægget vil reducere drivhusgasser i Solrød Kommune med 29.500 tons årligt. Det vil desuden være muligt at opgradere biogassen, så den kan blive til grøn naturgas og erstatte brugen af fossilt naturgas både i Solrød Kommune og i nabokommunerne. Ud over det kan restproduktet fra anlægget bidrage til den grønne omstilling af landbruget og ikke mindst være gavnlig for de økologiske landbrug.

Fakta

Bigadan A/S oplyser til Solrød Kommune, at hvis selskabet får lov til at opføre et biogasanlæg, så er det planen, at det nye biogasanlæg – Solrød Bioenergi Aps – skal kunne håndtere i alt 250.000 tons biomasse pr. år, hvilket ligger på niveau med den årlige mængde biomasse, som Solrød Biogas A/S håndterer.

Bigadan A/S planlægger desuden at etablere Solrød Bioenergi Aps i tæt tilknytning til Solrød Biogas A/S, og vejadgang og arkitektur for de to anlæg vil blive sammentænkt. Det er planen, at der bliver etableret afskærmende mure omkring anlægget, og Bigadan A/S foreslår at farvevalg, udformning og placering af bygninger og tekniske anlæg sker på en sådan måde, at det samlede kompleks bedst muligt kan indpasses i landskabet.

Projektbeskrivelsen fra Bigadan A/S viser, at anlægget dagligt vil blive besøgt af 57 lastbiler. Det fremgår desuden af projektbeskrivelsen, at der vil blive etableret svovlsensorer og nabo-hotline på anlægget for at mindske de mulige gener fra anlægget til omgivelserne.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.