Til sommer begynder arbejdet med at kystsikre området vest for Solrød Strandvej, og det kan medføre trafikale gener. Samtidig har et flertal i byrådet godkendt planerne for kystsikring af området øst for Strandvejen, efter at projektet har været sendt i høring hos berørte borgere og virksomheder.

Køge Bugt er af staten udpeget som et af de ti områder i Danmark, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Derfor har Solrød Kommune lavet en plan, der skal beskytte borgernes ejendomme og værdier mod vandmasserne, og nu rykker sikringen af Solrød Kommunes kyst et skridt tættere på.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 22. marts 2021 behandlet to sager vedr. kystsikringsprojektet. I den ene sag har byrådet vedtaget at frigive en anlægsbevilling til at sætte gang i etableringen af kystsikringen af et stort område vest for Strandvejen. I den anden sag har et flertal i byrådet godkendt planerne for den del af kystbeskyttelsesprojektet, som har med området øst for Strandvejen at gøre, efter at projektet har været i høring hos berørte borgere og virksomheder.

Alt i alt er vi rigtig godt på vej med den kystsikring, der skal beskytte både borgernes ejendomme, værdier og offentlige institutioner mod klimaforandringerne og de ekstreme vejrsituationer, som finder sted oftere og oftere. Det er en rigtig rar tanke, og jeg glæder mig både på byrådets og borgernes vegne over, at den første del af kystsikringen ser ud til kunne nå at blive færdig til november i år. Samtidig vil jeg rose repræsentanterne fra de tre store grundejerforeninger i strandområdet og Danmarks Naturfredningsforening, som har været meget involveret i processen,” siger borgmester Niels Hörup.

Kystsikringen af området vest for Strandvejen forventes at blive sat i gang i juni 2021 og afsluttet i november 2021. Arbejdet medfører, at en del af cykelstien og rabatten på Strandvejen vil være spærret af i byggeperioden. Samtidig bliver Holmehusvej spærret helt for gennemkørsel i forbindelse med arbejdet.

Der er meget mere information om kystbeskyttelsesprojektet på www.solrod.dk under fanen ’aktuelle projekter’ og emnet ’kystbeskyttelse’. Her er der også videoer, der forklarer betalingsmodellen og de specifikke anlæg til kystbeskyttelse.

Fakta

Solrød Kommune har i samarbejde med repræsentanter fra grundejerforeninger langs med kysten og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet et forslag til en plan for kystsikring af Solrød Kommune. Planen er delt op i tre delområder:

  • Område A, der dækker fra Karlstrup Mosebæk til Ventegodtsvej
  • Område B, der dækker fra Ventegodtsvej til Skensved Å
  • Område C, der dækker området vest for Strandvejen

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.