Rammerne for det klitlaug, som skal nedsættes i forbindelse med etableringen af kystsikring af område A øst for Strandvejen, ligger nu fast, og et midlertidigt klitlaug er udpeget.

Planen for, hvordan Solrød Kommunes kyststrækning skal sikres, så borgere og erhvervsliv kan føle sig trygge mod oversvømmelser, ligger allerede klar, og nu er planen for etableringen af et klitlaug for området øst for Strandvejen også klar.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 13. september 2021 godkendt vedtægterne for Solrød Strand Klitlaug og udpeget repræsentanter til en midlertidige bestyrelse i klitlauget.

Borgerne i området har fra starten af spillet en vigtig rolle i udformningen af kystsikringsprojektet, og det er kun naturligt, at vi nu også opretter et klitlaug, hvilket også har været et ønske hos grundejerforeningerne i området,” siger borgmester Niels Hörup, som også er formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Klitlauget får til opgave at tilse, at kystsikringen bliver vedligeholdt samt, at det økonomiske grundlag for kystsikringen er stabilt. Klitlauget er samtidig borgernes indgang til viden om den omfattende sikring af Solrød Kommunes kyststrækning.

Forud for byrådets beslutning har klitlaugets vedtægter været i høring, og det er som følge af høringen blevet skrevet ind i laugets vedtægter, at klitlauget skal udføre sine opgaver under hensyntagen til naturinteresser, rekreative interesser og grundejerinteresser i det omfang, det kan lade sig gøre uden at svække kystbeskyttelsesformålet.

Den midlertidige bestyrelse i klitlauget består af to personer indstillet fra hver af de to berørte grundejerforeninger og en repræsentant udpeget af byrådet. På en generalforsamling i efteråret 2022 vælges en bestyrelse efter vedtægternes almindelige bestemmelser, der skal varetage vedligeholdelsesopgaverne i årene fremover.

Fakta

I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund EU’s direktiv har Kystdirektoratet lavet en kortlægning, hvor Køge Bugt er udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. På baggrund af den udpegning, har Solrød Kommune udarbejdet en plan for kystsikring, som skal beskytte kommunens borgere og erhvervsliv mod oversvømmelser. Du kan læse mere om sikringen af Solrød Kommunes kystområde på www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/kystsikring 

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.