Vil du med til generalforsamling ?!

Coding Pirates Solrød indbyder til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Dato: Mandag d. 30. marts 2020
Tid : kl. 16.30
Hvor: Biblioteket 1. sal, lokale 24

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
en uge før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

På bestyrelsen vegne – Vel mødt!
Kim Sunesen
Afdelingskaptajn
Solrod@codingpirates.dk
Mobil 21 69 26 90

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.