Solrød Byråd har nu besluttet, hvordan omkostningerne til at sikre Solrøds smukke kyststrækning og beboerne langs med den skal fordeles.

Nu har byrådet i Solrød Kommune taget endnu et skridt på vejen mod at sikre kommunens kyststrækning mod oversvømmelser. Ifølge Kystbeskyttelsesloven skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, være med til at betale for kystbeskyttelsen, og på byrådsmødet den 16. december besluttede byrådet, hvordan omkostningerne for kystsikringen skal fordeles.

“Ekstreme vejrsituationer såsom stormflod er ikke længere tænkte fremtidsscenarier. Vi ved ikke, om der kommer en ny stormflod i år, til næste år eller om ti år, men Køge Bugt er af staten udpeget som et af ti områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser, og det er vi nødt til ansvarsbevidst at tage stilling til – vi tør faktisk ikke at lade være. Byrådet har derfor lagt op til en fremtidssikret løsning, der så vidt muligt nænsomt tager hensyn til vores smukke strandområde og samtidig sikrer vores borgeres hjem mod vandmasserne, og den kystbeskyttelse koster naturligvis en vis sum penge,” siger borgmester Niels Hörup.

Beskyttelsen af kysten bliver skræddersyet specifikt til kyststrækningens udseende, og området er derfor delt op i tre forskellige strækninger, som får hver sin løsning – klitter, diger og sluser. Der er forskel på forventningen til, hvad de tre løsningerne kommer til at koste, og borgernes bidrag til kystsikringen er derfor afhængig af, hvor de bor.

Samtidig bliver bidraget til kystsikringen også regnet ud efter, hvor stor en grund man har, og hvis man er direkte berørt af oversvømmelser, vil der være et ekstra tillæg.

Endnu ved Solrød Kommune ikke præcist, hvad de enkelte kystsikringsløsninger kommer til at koste, men for to af områderne forventer kommunen, at bidraget kommer til at ligge på ca. 5 kr. per m2. Det vil sige, at hvis man har en grund på 1.000 m2, bliver bidraget på 5.000 kr. Det sidste område forventes at blive lidt dyrere.

Solrød Kommunes bidrag til etablering af kystsikring udgør 50 pct. af anlægsomkostningerne inden for hvert af de tre områder, og derudover bidrager Solrød Kommune som grundejer på lige fod med andre grundejere.

Når udgifterne til de forskellige kystbeskyttelsesløsninger ligger fast, vil Solrød Kommune sende et e-boks brev ud til de ca. 6.000 borgere, der er berørte af kystbeskyttelsen.

Fakta

Som følge af klimaændringerne har EU og staten udpeget 10 områder ved Køge Bugt som et samlet risikoområde, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra havet. Solrød Kommune har særligt mange boliger, som ligger inden for en rækkevidde af de stormfloder, der historisk har ramt området, set i forhold til de andre Køge Bugt-kommuner.
Solrød Kommune arbejder med en kystsikring, der beskytter mod stormflod til kote 2,00 m og 2,5 m over normalvandstanden i området øst for Strandvejen og til kote 2,80 m vest for Strandvejen. Sikringen til kote 2,00 m over normalvandstanden svarer til en 100 årshændelse, mens 2,80 m svarer til en 270 års hændelse.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.